Navigácia

Výchovný a kariérový poradca


          Mgr. Eva NIMSCHOVÁ

 

 •  Náplň práce
 •  Harmonogram úloh
 •  Konzultačné hodiny
 •  Linka detskej istoty


 

Náplň práce     

- výchova k voľbe povolania

- prihlášky na stredné školy

- rozmiestnenie žiakov na ďalšie štúdium

- individuálne pohovory so žiakmi s poruchami správania

- individuálne pohovory so žiakmi s poruchami učenia

- besedy so žiakmi

- spolupráca s rodičmi

- spolupráca s CPPPaP Malacky (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie)

- spolupráca s ŠVS Bratislava (Školské výpočtové stredisko)

 

 

Harmonogram úloh      

 

September
- nadviazanie spolupráce s triednymi učiteľmi, psychológom a špeciálnym pedagógom, konzultácia plánu
- doplnenie a spresnenie evidencie / databázy žiakov
- začlenení žiaci a ich individuálne programy
- štúdium a archivácia dokumentov 
       
Október
- konzultácia s tr. učiteľmi – prehľad žiakov s poruchami učenia a správania
- vytvorenie individuálnych programov
- informácie o sieti stredných škôl
- predbežný záujem
- profesionálna orientácia žiakov 9. ročníka

 

November
- informácie tr. učiteľom o štúdiu na 8-ročných gymnáziách pre rodičov žiakov 5. ročníka
- informácie tr. učiteľom o štúdiu na bilingválnych gymnáziách pre zákonných zástupcov žiakov 8. a 9. ročníka
- besedy s náborovými pracovníkmi, dni otvorených dverí na SŠ
- program Pripravím sa na budúce povolanie (žiaci 8. ročníka)

 

December    
- konzultácie s tr. učiteľmi o práci so žiakmi s poruchami učenia, doplnenie evidencie a kontrola opatrení
- zmeny a opravy údajov v prihláškach na stredné školy
- dni otvorených dverí na SŠ

 

Január
- zhromažďovanie prihlášok žiakov na bilingválne gymnáziá
- zber informácií pre ŠVS, polročné známky
- konzultácie s triednymi učiteľmi – práca so žiakmi s poruchami správania, evidencia a opatrenia

 

Február
- zaslanie prihlášok na bilingválne gymnáziá a na SŠ s talentovými skúškami
- poradenská činnosť žiakom a rodičom pri rozhodovaní sa o výbere SŠ

 

Marec
- kompletizácia prihlášok na stredné školy, vydávanie zápisných lístkov
- konzultácie so žiakmi a rodičmi

 

Apríl 
- odoslanie prihlášok na stredné školy
- informácie v 8. ročníku k vyplňovaniu vstupných dokladov
- evidencia prijatých žiakov na bilingválne gymnáziá a SŠ s talent. skúškami
- konzultácie s tr. učiteľmi k hodnoteniu práce žiakov s poruchami učenia a správania

 

Máj
- zhromažďovanie vstupných dokladov žiakov 8. ročníka, zadávanie údajov do počítača
- evidencia žiakov, prijatých na SŠ

 

Jún
- evidencia rozmiestnenia žiakov prijatých na SŠ a na 8-ročné gymnáziá
- zaslanie vstupných dokladov žiakov 8. ročníka a záujmu o štúdium na SŠ

 

Konzultačné hodiny     

- piatok 8.00 – 10.00 hod.

- každý deň počas druhej veľkej prestávky

 

Linka detskej istoty      

Ak máš problém, o ktorom sa bojíš hovoriť so svojimi blízkymi, zavolaj na bezplatnú anonymnú nonstop Linku detskej istoty 116 111.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Melíškova 650, 908 73 Veľké Leváre
 • Riaditeľ +421 34 7794110, 0911 979375

  Sekretariát +421 34 7751608

  Zástupca riaditeľa pre ZŠ 0911 979380

  Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 0910451150

  Materská škola 0910 451150

  Školská jedáleň 0914 214552

Fotogaléria