Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Čítanie s porozumením ČIP
Dejepis DEJ
Ekológia EKO
Ekologická výchova EKV
Environmentálna výchova ENV
Etická výchova ETV
Etická výchova/Výtvarná výchova ETVVV
Eticko-ekologická výchova ETEKV
Francúzsky jazyk FRJ
Fyzika FYZ
Geografia GEO
Hudobná výchova HUV
Chémia CHEM
Informatická výchova INV
Informatika INF
Informatika/Výtvarná výchova INFVV
Matematika MAT
Matematika/Rozvíjanie komunikačnej schopnosti MAT/RKS
Matematika/Rozvíjanie komunikačných zručností MRKZ
Náboženská výchova NAV
Náboženská výchova/Etická výchova NAV/ETV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Pestovateľské práce PEP
Poznávanie prírody POP
Pracovné vyučovanie PRV
Prírodoveda PRI
Prvouka PRO
Rozvíjanie grafomotorickej zručnosti RGZ
Rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie RGZaP
Rozvíjanie komunikačnej schopnosti a sociálnych zručností RKSaSZ
Rozvíjanie špecifických funkcií RSF
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Slovenský jazyk/Biológia/Výtvarná výchova SJL/BIO/VYV
Slovenský jazyk/Dejepis/Rozvíjanie komunikačnej schopnosti SJL/DEJ/RKS
Slovenský jazyk/Geografia/Vecné učenie SJL/GEO/VEU
Slovenský jazyk/Pracovné vyučovanie SJL/PRV
Slovenský jazyk/Vecné učenie SJL/VEU
Slovenský jazyk/Vlastiveda/Dejepis SLSLJ/VLA/DEJJ
Správanie SPR
Svet práce SVP
Technika TECH
Technika/ Výtvarná výchova TECH/VYV
Technika/Svet práce/Výchova umením T/S/VU
Telesná a športová výchova TŠV
Telesná výchova TEV
Terapeuticko-korekčné cvičenia TKC
Vecné učenie VEU
Vecné učenie/Pracovné vyučovanie/Biológia VEU/PRV/BIO
Vecné učenie/Vlastiveda VUVL
Vecné učenie/Vlastiveda/Fyzika VEU/VLA/FYZ
Vlastiveda VLA
Vlastiveda/Fyzika/Vecné učenie VLA/FYZ/VEU
Vlastiveda/Pracovné vyučovanie VLA/PRV
Vlastiveda/Vecné učenie VVUC
Výchova umením VYU
Výtvarná výchova VYV
Výtvarná výchova/Náboženská výchova/Etická výchova VVV/NAV/ETV
Výtvarná výchova/Občiandska náuka/Pracovné vyučovanie VYV/OBN/PRV
Výtvarná výchova/Občianska náuka VYV/OBN
Výtvarná výchova/Pracovné vyučovanie VV/PV
Základy cudzieho jazyka ZCJ

© aScAgenda 2024.0.1445 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.12.2023

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Melíškova 650, 908 73 Veľké Leváre
 • Riaditeľ +421 34 7794110, 0911 979375

  Sekretariát +421 34 7751608

  Zástupca riaditeľa pre ZŠ 0911 979380, zastupca.zs@levare.sk

  Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 0910451150, zastupca.ms@levare.sk

  Materská škola 0910 451150

  Školská jedáleň 0911 966617

Fotogaléria