Navigácia

Združenie rodičov 2 % z dane z príjmu Ples rodičov a priateľov školy Nakupujte cez DOBROMAT, podporíte školu

Združenie rodičov

Rodičovské združenie je dobrovoľné združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov žiakov školy.

Čo je naším záujmom?

Združenie rodičov v úzkej spolupráci s vedením školy navrhuje, schvaľuje a zabezpečuje efektívne využitie získaných finančných prostriedkov. 
Snahou nás všetkých je zlepšovať podmienky, v ktorých sa deti učia - či už ide o chodby, triedy, školský dvor alebo o materiálno-technické zabezpečenie učební a vyučovania (učebné pomôcky, IKT, učebnice, športové potreby, ...). Rovnako dôležité sú však aj kultúrne a športové podujatia alebo malé pozornosti pre deti pri príležitosti rôznych sviatkov (Mikuláš, karneval, MDD, začiatok či koniec školského roka).

Prispieť  môžete :

 • uhradením ročného  členského príspevku ZRŠ 12€ za dieťa navštevujúce základnú školu a 32€ za dieťa navštevujúce materskú školu
 • darovaním  2% zo zaplatenej dane z príjmov Združeniu rodičov Základnej školy vo Veľkých Levároch
 •  nákupom na Dobromat.sk,  kde si nájdete požadovaný obchod a svoju podporu pridelíte pre Združenie rodičov Základnej školy vo Veľkých Levároch.

Úhrada rodičovského príspevku na školský rok 2023 / 2024 sa realizuje prevodom na bankový účet Združenia rodičov:  IBAN     SK57 1100 0000 0026 2986 0859, do poznámky je potrebné uviesť meno dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje.

 

Členovia Rady Združenia rodičov:

1. Adela Balgavá - zástupca pre 6.ročník
2. Ing. Andrea Bubeníková - zástupca pre 4.ročník
3. Ing. Alexandra Horecká - zástupca pre 3.ročník
4. Jana Hotová - zástupca pre 6.ročník
5. Ing. Daniela Kalivodová - zástupca pre 8.ročník, predseda ZRŠ
6. Veronika Králová - zástupca pre MŠ
7. František Kujan - zástupca pre 9. ročník
8. Ing. arch. Lenka Masopustová - zástupca pre 1.ročník a MŠ
9. Zuzana Námesná - zástupca pre 2.ročník a MŠ
10. Mgr. Ivana Nimschová - zástupca pre 3.ročník
11. Mária Papánková - zástupca pre 7.ročník
12. Katarína Profantová - zástupca pre 5.ročník a MŠ
13. Dana Slobodová - zástupca pre 2.ročník
14. Zlatica Thumová - zástupca pre 7.ročník

 

Prehľad výdavkov Združenia rodičov Základnej školy vo Veľkých Levároch:

 

Školský rok 2022/2023

Základná škola

Poistenie – základné

357,70 €

Komparo 9

186,30 €

Komparo 4

179,40 €

Školské súťaže – Šaliansky Maťko

10,20 €

                               Vybíjaná

23,65 €

                               Florball

30,00 €

                               Zúbkove pramene

17,60 €

Imatrikulácia prvákov

101,94 €

Mikuláš

97,10 €

Školské akcie – diskoteka

38,95 €

                            vstupenky do divadla

564,50 €

                            nákup sukní

80,13 €

Noc s Andersenom

138,60 €

Zápis prvákov

108,50 €

MDD

224,70 €

Penová párty pre 1. stupeň

240,00 €

Slávnostné vyhodnotenie šk. roka

237,85 €

Nákup učebných pomôcok-lepšia geografia

50,00 €

                                            učebnice angličtiny

87,56 €

                                       motýlia záhrada

60,80 €

                          časopisy

101,50 €

SPOLU

2 936,98 €

 

Materská škola

Poistenie detí

107,14 €

Kultúrne podujatia-divadielko

250,00 €

Výlet-autobus

686,00 €

           vstupné ZOO

295,00 €

           poistenie do zahraničia

59,22 €

Mikuláš pre deti

242,02 €

Vianočný príspevok

629,90 €

Veľká noc

116,25 €

MDD

347,95 €

Skákací hrad

81,60 €

Rozlúčka s predškolákmi

255,72 €

Karneval

105,75 €

Zakúpenie nábytku

700,00 €

SPOLU

3 876,55 €

 

Združenie rodičov zverejnilo podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov za rok 2021  v znení neskorších predpisov  údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb v obchodnom vestníku, deň vydania: 15.8.2023.

Špecifikáciu prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov si môžete pozrieť na:

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3853411&csrt=8093938564572923994

 

Školský rok 2021/2022

Výdavky - Základná škola

Poistenie žiakov

357,70 €

Slávik Slovenska

28,05 €

Imatrikulácie prvákov

66,26 €

Mikuláš

29,70 €

Noc s Andersonom

121,86 €

Zápis prvákov

94,86 €

MDD

197,86 €

Slávnostné vyhodnotenie šk.roka

216,92 €

Polepy na zem pre 1. stupeň

122 €

Komparo 9

136,50 €

Komparo 4

156,00 €

Stolnotenisové stoly

451,00 €

Nákup IKT-dataprojektor+plátna

1 536,29 €

Učebné pomôcky-lepšia geografia

40,00 €

                                     nástenné mapy

149,00 €

                                    Učebnice

573,64 €

                                     motýlia záhrada

57,70 €

SPOLU

4 335,54 €

 

Výdavky - Materská škola

Poistenie detí

107,14 €

Divadielko pre deti

360,00 €

Sférické kino

339,50 €

Výlet-autobusová doprava

234,00 €

Mikuláš pre deti

162,33 €

Vianočný príspevok

531,99 €

Veľká noc

99,36 €

MDD

253,68 €

Rozlúčka s predškolákmi

207,80 €

Fotenie detí

107,57 €

Karneval

53,65 €

Detské preliezky

2 299,00 €

Germicídne žiariče

1 270,00 €

SPOLU

6 026,02 €

 

 

 

Školský rok 2020/2021

Výdavky - základná škola

Poistenie žiakov

357,70 €

Imatrikulácie prvákov

48,20 €

Mikuláš

34,65 €

Noc s Andersonom

16,14 €

MDD

162,32 €

Slávnostné vyhodnotenie

56,01 €

Vzdelávací materiál

270,00 €

Učebné pomôcky

136,40 €

Dataprojektory+príslušenstvo

2 037,05 €

Spolu

3 118,47 €

 

Výdavky - materská škola

Poistenie detí

107,14 €

Sférické kino

207,00 €

Výlet

232,20 €

Vianočný príspevok

364,03 €

Mikuláš pre deti

186,30 €

Veľká noc

81,92 €

MDD

214,78 €

Rozlúčka s predškolákmi

124,81 €

Záhradný domček

575,91 €

Karneval

30,32 €

Fotenie detí

291,00 €

Iné

82,94 €

 

Združenie rodičov zverejnilo podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov za rok 2020  v znení neskorších predpisov  údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb v obchodnom vestníku, deň vydania: 26.07.2022
Špecifikáciu prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov si môžete pozrieť na:

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3434531&csrt=2933076832656695922

Školský rok 2019/2020
 

Výdavky - Materská škola

Poistenie detí

107,14 €

hradené z príspevkov ZRŠ

Divadeľné predstavenie pre deti 2x

300,00 €

hradené z príspevkov ZRŠ

Mikuláš pre deti

144,94 €

hradené z príspevkov ZRŠ

Vianočný príspevok

347,19 €

hradené z príspevkov ZRŠ

Veľká noc

21,00 €

hradené z príspevkov ZRŠ

Dopadová plocha na školské ihrisko

600,00 €

hradené z príspevkov ZRŠ

Karneval

28,64 €

hradené z príspevkov ZRŠ

Podujatie pre rodičov

52,72 €

hradené z príspevkov ZRŠ

Rozlúčka  s predškolákmi

306 €

hradené z príspevkov ZRŠ

Dopadová plocha na školské ihrisko

1 200,00 €

hradené z 2%

spolu

3 107,63 €

 

 

Výdavky - Základná škola

Poistenie žiakov

357,70 €

hradené z príspevkov ZRŠ

Doprava LVVK

400 €

hradené z príspevkov ZRŠ

Imatrikulácie prvákov

104,06 €

hradené z príspevkov ZRŠ

Komparo 9

104 €

hradené z príspevkov ZRŠ

Káble k wifi do tried

200 €

hradené z 2%

Nástenné mapy

381 €

hradené z 2%

Lego roboty

93,38 €

hradené z 2%

Dopadová plocha na školské ihrisko

1 120,80 €

hradené z 2%

spolu

2 760,44 €

 

 

 

Školský rok 2018/2019

 

Výdavky Základná škola:

Z príspevkov  ZRŠ bolo hradené:

Poistenie žiakov

357,40 €

Doprava škola v prírode

400 €

Doprava LVVK

400 €

Zúbkove pramene

22,39 €

Šaliansky Maťko

20,94 €

Slávik Slovenska

18 €

Imatrikulácie prvákov

134,80 €

Vianočná besiedka

18,88 €

Noc s Andersonom

136,54 €

Karneval

15,40 €

Diskotéka

20 €

Zápis prvákov

84,12 €

MDD

155,95 €

Slávnostné vyhodnotenie šk.roka

153,26 €

Pomôcky na HUV

152,90 €

Komparo 9

130,45 €

Testovanie 4

166 €

Spolu

2 387,03 €

 

Z príjmu 2% bolo zakúpené:

Lopta kin-ball+kompresor       250€

Učebnice nemčiny                    654,14€

Spolu:                                         904,14€

 

Školský rok 2017/2018

Výdavky Materská škola:

Z príspevkov  ZRŠ bolo hradené:

 • Doprava , výlety ,plavecký výcvik,...                                                         590,00€
 • Mikuláš                                                                                                        69,14€
 • Darčeky pod vianočný stromček                                                               344,65€
 • MDD                                                                                                          225,49€
 • Kultúrne podujatia – koncert Mia Kráľová, karneval, divadlo,...              647,76€
 • Rozlúčka s predškolákmi                                                                            231,03€
 • Iné                                                                                                               174,47€

                                                                                                   Spolu:              2 382,54€

Z príjmu 2% bolo zakúpené:

 • Interaktívna tabuľa                                                                                    1303,00€
 • Nábytok                                                                                                       736,60€

                                                                                                      Spolu:            2 039,60€

Výdavky Základná škola:

Z príspevkov ZRŠ  bolo hradené:

 • Poistenie žiakov                                                                                            430,40€
 • Doprava, výlety                                                                                             400,00€
 • Komparo 9. ročník                                                                                        296,55€
 • Zápis do 1. Ročníka                                                                                      117,82€     
 • Imatrikulácie                                                                                                 107,60€ 
 • Mikuláš, karneval                                                                                           50,91€  
 • MDD                                                                                                             173,61€
 • Noc s Andersonom                                                                                         99,00€    
 • Súťaže                                                                                                             49,79€
 • Cirkus                                                                                                            264,00€ 
 • Ukončenie školského roka                                                                            115,18€
 • Časopisy  1. stupeň                                                                                         73,20€

                                                                                                     Spolu:              2 178,06€

Z príjmu 2% bolo zakúpené:

 • Mapy                                                                                                             562,00€
 • Slovníku na slovenský a cudzí jazyk                                                            277,00€
 • Interaktívna tabuľa                                                                                      1303,00€

                                                                                                        Spolu:            2 142,00€

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Melíškova 650, 908 73 Veľké Leváre
 • Riaditeľ +421 34 7794110, 0911 979375

  Sekretariát +421 34 7751608

  Zástupca riaditeľa pre ZŠ 0911 979380, zastupca.zs@levare.sk

  Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 0910451150, zastupca.ms@levare.sk

  Materská škola 0910 451150

  Školská jedáleň 0911 966617

Fotogaléria