Navigácia

Usmernenie pre žiakov

Hodnotenie žiakov v šk. roku 2019/2020

Milí rodičia, milí žiaci,

informujeme vás o spôsobe priebežného a záverečného hodnotenia v druhom polroku šk. roka 2019/2020, ktoré vychádza z usmernenia MŠVVaŠ.

Priebežné hodnotenie - hodnotenie žiakov počas mesiacov, kedy je prerušené vyučovanie v školách a žiaci sa vzdelávajú dištančne:

- hodnotenie prebieha formou vzájomnej komunikácie medzi učiteľom a žiakom/rodičom,
- hodotenie je slovné - učiteľ slovne vyhodnotí prácu žiaka, slovný komentár je poznačený aj v eŽK a je súčasťou
  podkladov koncoročného hodnotenia,
- v priebežnom hodnotení sa zohľadňuje správnosť vypracovania zadania, aktívna komunikácia s učiteľom, dodržiavanie termínov odovzdávania úloh. 

Koncoročné hodnotenie - hodnotenie práce žiakov za celý polrok, teda čas, kedy chodili do školy a dostávali známky a čas, kedy sa vzdelávali dištančne.
Koncoročné hodnotenie bude na základe rozhodnutia riaditeľky školy po prerokovaní na pedagogickej rade prebiehať nasledovne:

- výchovné predmety (HUV, VYV, TŠV, NAV/ETV), ako aj predmety INF, TECH a PRAC. VYUČ. vo všetkých ročníkoch ZŠ nebudú hodnotené, teda na vysvedčení budú mať uvedené absolvoval/neabsolvoval,
(Aj na udelenie absoloval je potrebné splniť isté kritériá, teda plniť si úlohy počas roka!)

- ostatné predmety v 1. až 9. ročníku ZŠ budú hodnotené slovne.

Kritériá záverečného hodnotenia žiakov

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Melíškova 650, 908 73 Veľké Leváre
 • Riaditeľ +421 34 7794110, 0911 979375

  Sekretariát +421 34 7751608

  Zástupca riaditeľa pre ZŠ 0911 979380

  Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 0910451150

  Materská škola 0910 451150

  Školská jedáleň 0914 214552

Fotogaléria