Navigácia

Zápis detí do MŠ

Vážení rodičia,

keďže v súčasnosti ešte stále pretrvávajú bezpečnostné opatrenia zamerané na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19, upravujeme aj podmienky realizácie zápisu detí do materskej školy.

Zápis detí do materskej školy vo Veľkých Levároch na školský rok 2020/2021 sa uskutoční v dňoch 18.5. - 19.5.2020 (pondelok, utorok) v čase od 9.00 do 12.00 hod. 
Prebiehať bude bez prítomnosti detí formou doručenia vyplnenej prihlášky a potrebných dokumentov  - osobne vhodením obálky do poštovej schránky umiestnenej pri vstupe do budovy školy alebo poštou na adresu školy.
Obálku označte nápisom - Zápis do MŠ.

Obálka musí obsahovať:

 • vyplnenú a rodičmi podpísanú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ,

 • kópiu rodného listu dieťaťa,

 • kópiu preukazu zdravotného poistenia dieťaťa.


Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa je z dôvodu mimoriadnych opatrení možné priložiť dodatočne. Ak rodič nedoloží potvrdenie od pediatra do 30.6.2020, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ budú kvôli danej situácii vydané do 30.6.2020 a budú zasielané poštou.

Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy  si môžete stiahnuť tu: Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ  alebo vyzdvihnúť osobne pri vchode do budovy školy v dňoch 20.4 - 22.4.2020 v čase 09.00 - 12.00. za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení.

Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prijíma dieťa vo veku troch až šiestich rokov.

Kritériá prednostného prijatia detí do materskej školy:

 • deti 5 – 6-ročné, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
 • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,
 • deti, ktoré k 31. 8. 2020 dosiahnu tretí rok veku.

 

Pri záujme, ktorý prekračuje kapacitu materskej školy, sa prednostne prijímajú:

 • deti s trvalým pobytom vo Veľkých Levároch,
 • deti od troch rokov podľa dátumu narodenia (od staršieho k mladšiemu)
 • deti vo veku dvoch až troch rokov podľa dátumu narodenia (od staršieho k mladšiemu).

 

Požiadavkou materskej školy je, aby dieťa pri prijímaní do materskej školy malo osvojené:

 • základné hygienické návyky (vie sa pýtať na potrebu),
 • základné sebaobslužné návyky (vie spolupracovať pri obliekaní, prezliekaní a prezúvaní s dospelým a samostatne sa čo najviac angažovať),
 • základné stravovacie návyky (vedieť samostatne jesť lyžicou a piť z pohára),
 • základné schopnosti komunikácie s dospelou osobou.

 

Tlačivo na stiahnutie
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Melíškova 650, 908 73 Veľké Leváre
 • Riaditeľ +421 34 7794110, 0911 979375

  Sekretariát +421 34 7751608

  Zástupca riaditeľa pre ZŠ 0911 979380

  Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 0910451150

  Materská škola 0910 451150

  Školská jedáleň 0914 214552

Fotogaléria