Navigácia

Zápis detí do MŠ

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
na školský rok  2023/2024

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou po dohode so zriaďovateľom v zmysle zákona MŠ SR 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že

zápis detí do materskej školy na školský rok 2023/2024

sa uskutoční  v dňoch 16.- 17. mája v čase 09.00- 14.00 hod.
v kancelárii zástupkyne RŠ pre materskú školu.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ spolu s priloženými dokumentmi je možné doručiť osobne v dňoch zápisu, poslať  poštou na sídlo ZŠ s MŠ Veľké Leváre alebo mailom na  riaditel@zsvlevare.edu.sk  od 01.05. do 19.5.2023.


Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ je možné si vyzdvihnúť od pondelka 02.05.2023 v budove MŠ  ráno do 08.15 hod, alebo poobede v čase od 15.00 do 16.30 hod.

Žiadame rodičov o rešpektovanie stanoveného času - mimo tohto času je MŠ zatvorená a prebieha v nej edukačný proces.

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ je možné aj stiahnuť tu.

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY ZÁPISU DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE:

 

 1. Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu.
 2. Rodič k prihláške dokladá:
 • kópiu rodného listu dieťaťa,
 • kópiu preukazu zdravotného poistenia dieťaťa,
 • súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast s vyznačením údaja o povinnom očkovaní dieťaťa, (neabsolvovanie povinných očkovaní nie je dôvodom na neprijatie dieťaťa do materskej školy),
 1. Žiadosť o prijatie musí byť podpísaná oboma rodičmi. V prípade jedného samostatne žijúceho rodiča treba doložiť Čestné vyhlásenie. Tlačivo k čestnému vyhláseniu si môžete vyzdvihnúť so žiadosťou o prijatie do MŠ alebo stiahnuť na stránke školy.
 2. Pre dieťa, ktoré k 31.8.2023 dovŕši 5 rokov veku, je predprimárne vzdelávanie  povinné. Tieto deti sa prijímajú do MŠ prednostne.
 3. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré k 31.8.2023 dovŕši šiesty rok veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, môže požiadať riaditeľku ZŠ s MŠ o pokračovanie v predprimárnom vzdelávaní.
  Rodič je povinný  k žiadosti doplniť (ak ide o dieťa pokračujúce v povinnom predprimárnom vzdelávaní):
 • súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie,
 • súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

 1. Riaditeľka ZŠ s MŠ rozhodne o prijatí dieťaťa do MŠ podľa §59 školského zákona do 30. 06. 2023.
 2.  Rozhodnutie o prijatí/neprijatí na predprimárne vzdelávanie dieťaťa bude odosielané poštou.

 

Kritériá prijímania detí do materskej školy:

 1. dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné zo zákona - to znamená dieťa, ktoré dosiahne 5 rokov veku k 31.08.2023
 2. dieťa, ktoré pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní,
 3. dieťa na predčasné zaškolenie, to znamená dieťa, ktoré k 31.08.2023 nedosiahne piaty rok veku,
 4.  dieťa, ktoré k 31. 8. 2023 dosiahne tretí rok veku.

 

Pri záujme, ktorý prekračuje kapacitu MŠ, sa prednostne prijímajú

 1. deti s trvalým pobytom vo Veľkých Levároch,
 2. deti od troch rokov podľa dátumu narodenia (od staršieho k mladšiemu)
 3. deti vo veku dvoch až troch rokov podľa dátumu narodenia (od staršieho k mladšiemu).

 

Požiadavkou materskej školy je, aby dieťa pri prijímaní do materskej školy malo osvojené:

 

 • základné hygienické návyky (vie sa pýtať na základnú potrebu),
 • základné sebaobslužné návyky (vie spolupracovať pri obliekaní, prezliekaní a prezúvaní s dospelým a samostatne sa čo najviac angažuje),
 • základné stravovacie návyky (vie samostatne jesť lyžicou a piť z pohára),
 • základné schopnosti komunikácie s dospelou osobou.

 

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy ZŠ s MŠ Veľké Leváre - šk. rok 2023/2024

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Melíškova 650, 908 73 Veľké Leváre
 • Riaditeľ +421 34 7794110, 0911 979375

  Sekretariát +421 34 7751608

  Zástupca riaditeľa pre ZŠ 0911 979380, zastupca.zs@levare.sk

  Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 0910451150, zastupca.ms@levare.sk

  Materská škola 0910 451150

  Školská jedáleň 0911 966617

Fotogaléria