Navigácia

Zápis detí do MŠ

Vážení rodičia,

v súlade s § 59 ods. 3 a 4 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení a na základe opatrení príslušného orgánu v mimoriadnej situácii sa zápis do materskej školy na predprimárne vzdelávanie  v ZŠ s MŠ Veľké Leváre v školskom roku 2021/2022  uskutoční bez fyzickej prítomnosti detí formou doručenia potrebných dokumentov poštou alebo osobne v čase

od 03. mája do 05. mája 2021 od 08.00 do 16.00 hod.


Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ je možné si stiahnuť tu, na webovej stránke školy v sekcii Materská škola alebo na stránke obce, alebo si ju môžete vyzdvihnúť v budove MŠ pri nástenke v predchodbe v čase ráno do 08.15 hod, alebo poobede v čase od 15.00-16.30 hod. od 23.04.2021.
Žiadame rodičov o rešpektovanie stanoveného času - mimo tohto času je MŠ zatvorená a prebieha v nej edukačný proces. 

 

Všeobecné podmienky zápisu dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

1. Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorej súčasťou je potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa a o jeho povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

2. Pre dieťa, ktoré k 31.8.2021 dovŕši 5 rokov veku, je predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2021/2022 povinné. Tieto deti sa prijímajú do MŠ prednostne.

3. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré k 31.8.2021 dovŕši šiesty rok vekuale nedosiahlo školskú spôsobilosť na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej školemôže požiadať riaditeľku ZŠ s MŠ o pokračovanie predprimárneho vzdelávania. Ak takéto dieťa v šk. r. 2020/2021 nenavštevuje materskú školu, môže jeho zákonný zástupca požiadať o prijatie dieťaťa do MŠ.

5. Riaditeľka ZŠ s MŠ rozhodne o prijatí dieťaťa do MŠ podľa §59 školského zákona do 15. 6. 2021. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí na predprimárne vzdelávanie dieťaťa bude odosielané poštou.


Obálka musí obsahovať:

· vyplnenú a rodičmi podpísanú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ, s potvrdením od pediatra
   o spôsobilosti nástupu dieťaťa do MŠ a absolvovaní povinného očkovania dieťaťa,

· kópiu rodného listu dieťaťa,

· kópiu preukazu zdravotného poistenia dieťaťa.

 

Kritériá prednostného prijatia detí do materskej školy:

· deti 5 – 6-ročné, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

· deti, ktoré pokračujú v povinnom predprimárnom vzdelávaní,

· deti, ktoré k 31. 8. 2021 dosiahnu tretí rok veku.

 

Pri záujme, ktorý prekračuje kapacitu materskej školy, sa prednostne prijímajú:

· deti s trvalým pobytom vo Veľkých Levároch,

· deti od troch rokov podľa dátumu narodenia (od staršieho k mladšiemu)

· deti vo veku dvoch až troch rokov podľa dátumu narodenia (od staršieho k mladšiemu).

 

Požiadavkou materskej školy je, aby dieťa pri prijímaní do materskej školy malo osvojené:

· základné hygienické návyky (vie sa pýtať na potrebu),

· základné sebaobslužné návyky (vie spolupracovať pri obliekaní, prezliekaní a prezúvaní s dospelým a samostatne sa čo najviac angažovať),

· základné stravovacie návyky (vedieť samostatne jesť lyžicou a piť z pohára),

· základné schopnosti komunikácie s dospelou osobou.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Melíškova 650, 908 73 Veľké Leváre
 • Riaditeľ +421 34 7794110, 0911 979375

  Sekretariát +421 34 7751608

  Zástupca riaditeľa pre ZŠ 0911 979380, zastupca.zs@levare.sk

  Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 0910451150, zastupca.ms@levare.sk

  Materská škola 0910 451150

  Školská jedáleň 0914 214552

Fotogaléria