Navigácia

Oznamy

  
 

 

 

 

 

Vážení rodičia!
 (01.09.2023)

Oznamujeme vám,
že prevádzka školského klubu detí v školskom roku 2023/2024 začína 5. septembra 2023 rannou družinou.

Prevádzka ŠKD:
- ranná družina:             6.15 -   7.45,
- poobedná družina:    11.30 - 16.30.

 

Prosíme rodičov detí prijatých do ŠKD, aby kontaktovali vychovávateľky ŠKD mailom, telefonicky alebo osobne v prvý deň školského vyučovania (4. septembra 2023)  a oznámili im čas príchodu a odchodu detí do ŠKD počas prvého týždňa školského roka.

Následne od 5.9.2023 nech deti prinesú v družináriku zapísané základné informácie o dochádzke do ŠKD:
- čas, kedy budú do ŠKD prichádzať a z ŠKD odchádzať,
- či budú odchádzať samé alebo v sprievode poverenej osoby,
- mená poverených osôb (starí rodičia, súrodenci starší ako 10 rokov).
Rodičia prvákov dostanú základné informácie o organizácii ŠKD v prvý deň 4. septembra 2023.

Z dôvodu bezpečnostných opatrení majú osoby nepracujúce v ZŠ s MŠ Veľké Leváre zákaz vstupu do budovy, preto je dôležité, aby rodičia uviedli čas, kedy budú pre deti prichádzať.  V tomto čase budú deti odvedené do vestibulu, kde budú čakať na vyzdvihnutie.
V prípade  odchodu dieťaťa z ŠKD mimo uvedených hodín je rodič povinný v dostatočnom predstihu upovedomiť  o tom vychovávateľku písomnou správou v družináriku, mailom, prípadne telefonicky.
Vychovávateľky nemôžu dieťa pustiť z ŠKD bez písomného súhlasu rodiča!
 


​Poplatok za ŠKD

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na pobyt dieťaťa v školskom klube je 15 eur mesačne - podľa VZN obce Veľké Leváre č.7/2022.

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Melíškova 650, 908 73 Veľké Leváre
 • Riaditeľ +421 34 7794110, 0911 979375

  Sekretariát +421 34 7751608

  Zástupca riaditeľa pre ZŠ 0911 979380, zastupca.zs@levare.sk

  Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 0910451150, zastupca.ms@levare.sk

  Materská škola 0910 451150

  Školská jedáleň 0911 966617

Fotogaléria