Navigácia

Oznamy

  
 

 Vážení rodičia!
 (30.08.2021)

 

 

Oznamujeme vám, že prevádzka školského klubu detí v školskom roku 2021/2022
začína 3. septembra 2021 rannou družinou.

Prevádzka ŠKD:
- ranná družina:             6.15 -   7.45,
- poobedná družina:    11.30 - 16.30.

 

Prosíme rodičov detí prijatých do ŠKD, aby kontaktovali vychovávateľky ŠKD mailom, telefonicky alebo osobne v prvý deň školy  a oznámili im čas príchodu a odchodu detí do ŠKD počas prvého týždňa školského roka.

Následne od 3.9.2021 nech deti prinesú v družináriku zapísané základné informácie o dochádzke do ŠKD:
- čas, kedy budú do ŠKD prichádzať a z ŠKD odchádzať,
- či budú odchádzať samé alebo v sprievode poverenej osoby,
- mená poverených osôb (starí rodičia, súrodenci starší ako 10 rokov).
Rodičia prvákov dostanú základné informácie o organizácii ŠKD v prvý deň 2. septembra.

Z dôvodu protiepidemiologických opatrení majú rodičia zakázaný vstup do budovy, preto je dôležité, aby uviedli čas, kedy budú pre deti prichádzať.  V tomto čase budú deti odvedené do vestibulu, kde budú čakať na vyzdvihnutie.
V prípade  odchodu dieťaťa z ŠKD mimo uvedených hodín je rodič povinný v dostatočnom predstihu upovedomiť  o tom vychovávateľku písomnou správou v družináriku, mailom, prípadne telefonicky.
Vychovávateľky nemôžu dieťa pustiť z ŠKD bez písomného súhlasu rodiča!
 


​Poplatok za ŠKD

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na pobyt dieťaťa v školskom klube je 15 eur mesačne - podľa VZN obce Veľké Leváre č.4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/2019.

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Melíškova 650, 908 73 Veľké Leváre
 • Riaditeľ +421 34 7794110, 0911 979375

  Sekretariát +421 34 7751608

  Zástupca riaditeľa pre ZŠ 0911 979380, zastupca.zs@levare.sk

  Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 0910451150, zastupca.ms@levare.sk

  Materská škola 0910 451150

  Školská jedáleň 0914 214552

Fotogaléria