Navigácia

Prevádzkový poriadok MŠ


Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.00 do 17.00 hod. 


Zamestnanci materskej školy v školskom roku 2016/2017 
 
Riaditeľka školy 
Mgr. Vladimíra Perničková

Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 
Mgr. Martina Allertová 

Učiteľky
Kristína Čechánková
Zuzana Dvoranová
Zuzana Galanová
Mgr. Bronislava Chynoranská
Elizabeta Janoštiaková
Simona Kleinedlerová
Lenka Lovecká
Terézia Slavíčková
Anna Slezáková
Jana Sofková
Petra Stašková

Vedúca školskej jedálne 
Iveta Ferenčičová

Nepedagogickí zamestnanci
Jarmila Baďurová
Zdenka Vrablecová


Stránkové hodiny zástupkyne riaditeľa pre MŠ
Streda v párny týždeň od 11.30 do 13.00 hod., príp. podľa predchádzajúceho dohovoru.
 

Konzultačné hodiny
Podľa potreby zákonných zástupcov.


V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená z hygienických dôvodov na štyri týždne. V tomto období vykonávajú prevádzkoví zamestnanci upratovanie a dezinfekciu priestorov, pedagogickí a ostatní zamestnanci čerpajú dovolenku, príp. náhradné voľno. Prerušenie prevádzky v čase letných prázdnin oznámi zástupkyňa riaditeľa pre MŠ oznamom dva mesiace vopred. 


Zápis a prijatie detí do materskej školy
Deti sa do materskej školy prijímajú na základe žiadosti zákonného zástupcu. 
Do materskej školy sa prijíma spravidla dieťa od troch do šesť rokov veku.

Riaditeľ zverejní po dohode so zriaďovateľom na stránke školy, na stránke obce, na budove materskej školy a inom verejne prístupnom mieste spravidla od 1. do 31. mája miesto a termín podávania žiadostí o prijatie na nasledujúci školský rok. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré majú v danom šk. roku plniť povinné predprimárne vzdelávanie, resp. pokračujú v povinnom predprimárnom vzdelávaní (odložená školská dochádzka).
 
Zákonní zástupcovia spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladajú aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od pediatra zástupkyni riaditeľa pre MŠ najneskôr do 15. júna. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná a nebude akceptovaná.
 
Rodič zdravotne znevýhodneného dieťaťa predloží spolu so žiadosťou a uvedenými dokladmi o zdravotnom stave aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Rozhodnutie o odložení plnenia povinnej školskej dochádzky predloží zákonný zástupca zástupkyni riaditeľa pre MŠ do 15. júna. 

Písomné rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka dostane zákonný zástupca najneskôr do 30. júna. Písomné rozhodnutie o prijatí dieťaťa počas školského roka vydá riaditeľ ZŠ s MŠ do 30 dní odo dňa podania žiadosti. 

Prijatiu zdravého alebo zdravotne znevýhodneného dieťaťa môže predchádzať adaptačný pobyt dieťaťa (ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace) po dohode rodiča so zástupkyňou riaditeľa pre MŠ. O forme pobytu sa rozhodne s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže zástupkyňa riaditeľa pre MŠ po prerokovaní s rodičom alebo na základe ich písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas alebo o ukončení tejto dochádzky.
 
Ak rodič zámerne neuvedie v žiadosti o prijatie do MŠ prípadné ochorenie dieťaťa a lekár neuvedie ochorenie dieťaťa v doklade o zdravotnom stave dieťaťa, považuje sa to za závažné porušenie školského poriadku a môže to viesť k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ na dobu, pokým rodič nepredloží všetky potrebné lekárske vyjadrenia a iné doklady, z ktorých je možné získať dostatok informácií a rozhodnúť o ďalšom postupe. 

Deti do jednotlivých tried zaraďuje na začiatku roka zástupkyňa riaditeľa pre MŠ, spravidla podľa veku, tiež na základe osobitosti a vyspelosti dieťaťa a podľa kapacity jednotlivých tried. Počas školského roka môže zástupkyňa preradiť deti z jednej triedy do druhej, ak to kapacita jednotlivých tried dovoľuje. Rodičovi v takomto prípade (preradenie počas školského roka) oznámi dôvod a termín preradenia zástupkyňa osobne. Preradenie dieťaťa počas školského roka je v právomoci zástupkyne a jej rozhodnutie je konečné. Rozhodnutie o preradení sa písomne nevyhotovuje, zmena sa zaznačí v dokumentácii príslušných tried. 

 
Dochádzka detí do materskej školy 
Rodič privádza dieťa v ranných hodinách a osobne ho odovzdá triednej učiteľke. V prípade príchodu dieťaťa v priebehu dňa dohodne rodič čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti ostatných detí, napr. neobmedzil pobyt detí vonku a pod.
 
Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť, ak zistí, že zdravotný stav dieťaťa nie je vhodný na prijatie do materskej školy (infekčné, parazitárne ochorenie a pod.). Lieky a iné doplnky sa deťom v materskej škole nepodávajú. 

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred (osobne, telefonicky alebo zapísaním do zošita) najneskôr do 8.00 hod. v deň neprítomnosti dieťaťa. Ak sa tak nestane, uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá. 

Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže rodič písomne splnomocniť aj svoje ďalšie maloleté dieťa, nie mladšie ako 10 rokov, alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu. Všetky osoby, ktoré zákonný zástupca splnomocní na preberanie dieťaťa z materskej školy, musia byť uvedené v splnomocnení, ktoré platí vždy v príslušnom školskom roku. 


Úhrada poplatkov za pobyt v materskej škole 
Za pobyt dieťaťa v materskej škole je zákonný zástupca dieťaťa v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce Veľké Leváre povinný prispievať na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne sumou 
- 35 eur/ dieťa pred dovŕšením 3 roku veku (vrátane mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši 3 roky veku)
- 25 eur/ dieťa, ktorého súrodenec nenavštevuje ZŠ Veľké Leváre
- 20 eur/ dieťa, ktorého súrodenec navštevuje ZŠ Veľké LeváreTento príspevok sa uhrádza vopred, do 15. dňa v kalendárnom mesiaci bezhotovostnou platbou.

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 

 • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 
 • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží zástupkyni riaditeľa pre MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi, 
 • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
 • ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
 • ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. 

 

Školská jedáleň pri materskej škole 
Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom materskej školy za čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov. 

Príspevok na nákup potravín pre dieťa materskej školy je:
- poldenná dochádzka : 1,28 eur/dieťa,
- celodenná dochádza : 1,54 eur/dieťa,
- výška režijných nákladov pre predškolákov: 2eur/mesiac.

!!!! Nárok na dotáciu na stravovanie je na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy a nedovŕšilo 6 rokov veku. Od nasledujúceho mesiaca po dovŕšení 6 rokov veku má rodič právo buď na
- poberanie zvýšeného daňového bonusu, 
- alebo dotáciu na stravovanie dieťaťa, ak nemá nárok na poberanie daňového bonusu.


Finančný príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa mesačne vopred šekom alebo bezhotovostnou platbou.

Všetky deti sú prijaté minimálne na poldenné stravovanie. Zo zdravotných dôvodov, relevantne preukázaných ošetrujúcim lekárom, môže byť udelená výnimka nosenia si stravy z domu. 
 

Organizácia tried a vekové zloženie detí 

1. trieda    3 – 4-ročné deti 
2. trieda    3 – 4-ročné deti 
3. trieda    4 – 5-ročné deti 
4. trieda    4 – 5-ročné deti 
5. trieda    5 – 6-ročné deti 
6. trieda    5 – 6-ročné deti 
 

Preberanie detí 
V čase od 6.00 do 6.30 hod. dieťa od rodičov preberá nepedagogická pracovníčka MŠ tak, ako to bolo odsúhlasené rodičmi na plenárnom rodičovskom združení 13. 9. 2016. 
V čase od 6.30 do 8.15 hod. deti preberá službukonajúca učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po odovzdanie rodičovi (alebo inej splnomocnenej osobe) alebo učiteľke, ktorá ju v práci strieda.

Rodič preberá dieťa v čase od 12.30 do 13.00 alebo od 15.00 do 17.00 hod. 

Ak má rodič v úmysle dieťa priviesť alebo prevziať v inom čase, je potrebné o tom vopred informovať triednu učiteľku. Zákonný zástupca môže písomne poveriť na prevzatie dieťaťa aj inú osobu, avšak staršiu ako 10 rokov. 
V prípade, že rodičia majú súdnym rozhodnutím, príp. predbežným opatrením obmedzené preberanie detí, je potrebné písomne informovať zástupkyňu riaditeľa pre materskú školu a priložiť fotokópiu úradného rozhodnutia. 

Rodič privádza ráno dieťa do šatne materskej školy a v nej dieťa z MŠ aj vyzdvihuje. Pred vstupom do šatne je potrebné očistiť si obuv na rohoži. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú rodičia v spolupráci s učiteľkami deti k poriadkumilovnosti a k samostatnosti. Za poriadok v skrinkách a vlastné hračky zodpovedá rodič, tiež za stále pripravené oblečenie pre prípad znečistenia a premočenia. 


Organizácia prevádzky podľa aktivít denného režimu 

Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole pozostáva z ustálených organizačných foriem. V týchto formách sa s ohľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu uspokojujú rozmanité potreby a záujmy dieťaťa predškolského veku . 

Prevádzka materskej školy je v pracovné dni od 6.00 do 17.00 hod.

6.00 – 8.15

- príchod detí do MŠ 
- hry a hrové činnosti 
- edukačná aktivita
- hygiena

8. 15 – 11.30

- relaxačné a pohybové cvičenia 
- hygiena, desiata 
- edukačná aktivita 
- hry a hrové činnosti 
- hygiena, pitný režim 
- pobyt vonku

11.30 – 14.30

- hygiena, obed 
- odpočinok 

14.30 – 17.00

- hygiena, olovrant 
- hry a hrové činnosti
- odchod 

Denný poriadok je v jednotlivých oddeleniach mierne upravený – prispôsobený veku detí. Je pružný, umožňuje reagovať na potreby a záujmy detí.


Pobyt detí vonku
Pobyt detí vonku sa v záujme zdravého psychosomatického vývoja dieťaťa uskutočňuje každý deň, aj za menej priaznivého počasia, je preto potrebné deti v každom počasí primerane obliekať a obúvať. Pobyt vonku sa neuskutočňuje len pri silnom nárazovom vetre, silnom mraze a daždi (nie mrholení). 

V čase letných mesiacov s vysokými dennými teplotami musia mať deti pri pobyte vonku hlavu zakrytú šiltovkou, klobúkom a pod., aby sa predišlo úpalu. Oblečenie majú mať deti vzdušné, z prírodných materiálov. Ak majú v skrinke ochranný opaľovací krém a učiteľka je o tom informovaná, pred odchodom von ho dieťaťu pomôže použiť. Deti majú v plnej miere zabezpečený pitný režim. V letnom období sa pobyt vonku na priamom slnečnom žiarení zvyčajne v čase od 11.00 do 15.00 hod. obmedzuje na minimum. 


Záujmové krúžky 
Materská škola ponúka deťom možnosť zapojiť sa do krúžkov. Aktivita krúžkov sa uskutočňuje v popoludňajších hodinách (od 15.00 do 16.30 hod.).
Stretnutia výtvarného krúžku sú v ranných hodinách od 8.00 do 8.45 hod.
Výučba anglického jazyka sa realizuje pod záštitou Centra voľného času Malacky. 

 
Obmedzenie, prípadne prerušenie prevádzky 
Počas školských prázdnin (okrem letných) budú rodičia písomne vyjadrovať svoj záujem o prevádzku materskej školy. Ak záujem nepresiahne 50 %, prevádzka bude iba obmedzená na zodpovedajúci počet tried (20 detí – 1 trieda), ak záujem nepresiahne 25 %, prevádzka bude z ekonomických dôvodov prerušená (napr. vianočné a jarné prázdniny) a zamestnanci si budú čerpať riadnu dovolenku. 

V prípade neprítomnosti detí zo zdravotných dôvodov (napr. rozšírený výskyt chrípky a pod.) sa bude materská škola riadiť nariadeniami zriaďovateľa, príp. príslušného úradu verejného zdravotníctva. Pri nízkej dochádzke detí do materskej školy môže zástupkyňa z ekonomických dôvodov rozhodnúť o spájaní tried. 


Konzultácie s pedagogickými zamestnancami 
Rodičia, príp. iní rodinní príslušníci majú možnosť konzultovať s pedagogickými zamestnancami denne v čase od 12.30 do 13.00 hod., prípadne v inom čase podľa dohody. Konzultácie sú spravidla ústne, ak však rodič, prípadne pedagogický zamestnanec prejaví záujem, vyhotovia sa aj v písomnej forme. V písomnej forme sa vyhotovujú aj vtedy, ak pedagogický zamestnanec opakovane rieši rovnaký problém, na ktorý bol rodič v predchádzajúcom čase upozornený. 
Pedagogickí zamestnanci okrem konzultácií môžu rodičom odporúčať pedagogickú literatúru, školenia a iné vhodné informácie z oblasti pedagogického pôsobenia na dieťa. 


Preventívne opatrenia pre prípad pandémie chrípky
V súvislosti s výskytom chrípky sú preventívne opatrenia v detských kolektívnych zariadeniach veľmi dôležité. Z hľadiska získania chrípkovej infekcie totiž patria deti predškolského veku a školského veku medzi rizikové skupiny populácie. V epidémiách býva najvyššia chorobnosť u detí do 15 rokov. Deti od 6 mesiacov do troch rokov veku patria medzi prioritné skupiny osôb na očkovanie proti chrípke, deti predškolského a školského veku patria medzi ďalšie rizikové skupiny osôb na očkovanie proti chrípke. 

Predchádzanie chrípkovej nákaze

 • Posilňovanie imunitného systému,
 • športovanie,
 • dostatok pobytu na čerstvom vzduchu,
 • dostatok spánku a oddychu – správny vyvážený denný režim,
 • správne stravovacie návyky, strava bohatá na vitamíny a vlákninu,
 • dostatok tekutín. 


Znižovanie rizika nákazy

 • Pravidelné umývanie rúk, 
 • nepoužívať na jedenie spoločný príbor, nepiť zo spoločného pohára,
 • udržiavať odstup od nachladnutej osoby,
 • pri prechladnutí si nechytať oči a nos – riziko prenosu choroboplodných zárodkov cez sliznice je vyššie,
 • nezdržiavať sa v preplnených a nevetraných miestnostiach (dostatočne a účinne vetrať). 

 
Liečba chrípky a správanie sa v čase ochorenia

Každé infekčné ochorenie si vyžaduje izoláciu chorého človeka od zdravých, preto treba počas choroby zostať doma a riadiť sa pokynmi ošetrujúceho lekára. 

Ako rozoznať chrípku od prechladnutia

Príznaky Prechladnutie Chrípka
Nádcha, upchatý nos Typický sprievodný jav. Takmer sa nevyskytuje.
Bolesti hlavy Veľmi časté. Typické, oveľa silnejšie ako pri prechladnutí.
Bolesti svalov a kĺbov Veľmi časté. Silné bolesti svalov a kĺbov.
Začiatok ochorenia Pomalý, najčastejšie škriabanie v hrdle. Náhly, v priebehu niekoľkých hodín, vysoká teplota,
silná únava.
Horúčka Často bez horúčky, najviac do 38 °C. Typická vysoká a rýchlo nastupujúca teplota.
Kašeľ Vyskytuje sa často až na konci ochorenia,
keď ostatné príznaky už odzneli.
Bolestivý suchý kašeľ na začiatku ochorenia.
Trvanie ochorenia 7 až 9 dní. 7 až 14 dní, doliečenie trvá často niekoľko týždňov
Únava Len niekedy. Časté je vyčerpanie.


 Postup na zamedzenie šírenia chrípky

 • Vyhýbať sa hromadným podujatiam.
 • V prítomnosti inej osoby podozrivej z nákazy nosiť rúšku.
 • Umývať si ruky viackrát denne mydlom počas 30 sekúnd.
 • Zostať doma, ak sa prejavia príznaky chrípky, zavolať svojmu lekárovi, prípadne pohotovosť. Opatrenia v prípade pedikulózy
Pedikulóza sa vyskytuje u všetkých vekových skupín, najmä u detí. Pôvodcom pedikulózy je voš detská, ktorá parazituje iba na človeku. Šíri sa hlavne bezprostredným dotykom, ale aj prostredníctvom predmetov (hrebeň, kefa, čiapka, šál, posteľná bielizeň). Na diagnostiku slúži dôkladná prehliadka vlasov, pri ktorej hľadáme hnidy a vši hlavne za ušami a v zátylku.

Ak zákonný zástupca dieťaťa zistí výskyt vší u svojho dieťaťa, ohlási túto skutočnosť učiteľovi alebo zástupkyni riaditeľa pre MŠ. Hromadný výskyt hlási riaditeľ školy odboru epidemiológie RÚVZ.

Pri výskyte pedikulózy je nevyhnutné dezinsekciu vykonať naraz u všetkých členov kolektívu, vrátane zdravých detí a rovnako v rodine u všetkých členov domácnosti. Odporúčame použiť podľa návodu účinné insekticídne prípravky vo vhodných aplikačných formách (Diffusil H 92 M, vlasová voda Nitifon, pena a šampón Prasidose, vlasový gél Devos, Jacutin gel, kondicionér Nemoxan). Po použití vhodných prípravkov (šampón, gél...) je potrebné hnidy z vlasov vyčesať na to určenými hustými hrebienkami. Potrebné je vši vyhubiť. Kefy, hrebene, sponky, gumičky atď. treba ošetriť Biolitom P- 81 alebo nechať namočené 5 až 10 minút vo vode s Orthosanom BF 45. Posteľnú bielizeň je nutné vyprať pri teplote 70 °C a následne vyžehliť. Nakazené dieťa je po potvrdení pozitívneho nálezu lekárom až do ukončenia vhodnej a účinnej liečby vylúčené z kolektívu detí. Jeho opätovné prijatie je možné až po preliečení a predložení písomného potvrdenia príslušného lekára o uzdravení dieťaťa.
 

Úplné znenie prevádzkového poriadku MŠ Prevadzkovy_poriadok_MS.pdf

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Melíškova 650, 908 73 Veľké Leváre
 • Riaditeľ +421 34 7794110, 0911 979375

  Sekretariát +421 34 7751608

  Zástupca riaditeľa pre ZŠ 0911 979380, zastupca.zs@levare.sk

  Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 0910451150, zastupca.ms@levare.sk

  Materská škola 0910 451150

  Školská jedáleň 0911 966617

Fotogaléria