Navigácia

 

Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 
Mgr. Martina Allertová

Kontakt
0910451150 

Stránkové hodiny
Streda v párny týždeň od 11.30 do 13.00 hod.

 

 
   Materská škola Veľké Leváre

 

MILÍ RODIČIA!!
Čas prázdnin sa neúprosne blíži ku koncu a začiatok nového školského roka nám pomaly klope na dvere.
Oznamujeme Vám, že brány materskej školy sa otvoria vo štvrtok 02.09.2021 
v štandardnom čase 06.00-17.00 hod.

Do MŠ sa vchádza cez vchod  MŠ ( cez átrium školy zozadu).

Tento školský rok otvárame:
2 malé triedy - 1. poschodie
1 stredná trieda - 1.poschodie
1 stredná trieda -  prízemie
2 predškolské triedy -  prízemie

Deti sa vodia do MŠ do 08.15 hod., po tomto čase sa MŠ zatvára.

Novoprijaté deti je potrebné priviesť v čase 7.30- 08.00hod. priamo do ich triedy (minimálne v prvý a druhý  týždeň nástupu).

Odchod detí z MŠ v čase obeda:
Prvé  poschodie:  12.15- 12.30 hod,
Prízemie:             12.30- 12.45 hod.

Dôležité informácie pred nástupom do škôlky!
- Rodičia všetkých detí odovzdajú učiteľkám pri ich nástupe POTVRDENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI,  (tlačivo nájdete nájdete pred vstupom do budovy  alebo si ho môžete stiahnuť tu) a dôležité dokumenty novoprijatých detí  ohľadom evidencie dieťaťa, adaptačnom procese, atď. 
Všetky dokumenty odovzdajú rodičia vyplnené  p. učiteľkám poobede pri vyzdvihnutí detí z MŠ !!!!!

- Všetkým novoprijatým deťom začne plynúť od prvého dňa nástupu poldenný adaptačný proces.

Na začiatok je potrebné vypísať adaptačný hárok, ktorý nájdete v skrinkách.

- Na boku každej šatňovej zostavy a na hlavnej nástenke pri vstupných dverách nájdete menoslov detí, do ktorej triedy sú zaradené a tiež meno dieťaťa osobnej skrinky.


- Deti sa ráno na nevyhnutný čas zbierajú v IV. triede na prízemí a o 7.00 hod odchádzajú na poschodie. Učiteľka dieťa preberá od zákonného zástupcu alebo poverenej osoby, deti sa nesmú posielať do tried samé.!!!!!!
Poobede sa opäť deti spájajú v IV. triede o 16.30 hod.

Poplatok za MŠ
- mesačný školský poplatok podľa VZN obce Veľké Leváre  je nasledovný:


30 eur/ dieťa pred dovŕšením 3 roku veku (vrátane mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši 3 roky veku),
20 eur/ dieťa, 
16 eur/ dieťa, ktorého súrodenec navštevuje ZŠ Veľké Leváre.


Platí sa vždy do 15-teho dňa aktuálneho mesiaca. V skrinkách si nájdete číslo účtu a osobný variabilný symbol dieťaťa.

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
- ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a dovŕšilo piaty rok veku,
- ktorého zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi ZŠ s MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a      príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

- ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
- ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, ktorý predloží zástupkyni MŠ,
- ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase letných prázdnin.

Strava v MŠ
Všetky deti sú prijaté minimálne na poldenné stravovanie. Zo zdravotných dôvodov, relevantne preukázaných, môže byť udelená výnimka nosenia si stravy z domu.

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie :
Poldenná dochádzka : 1,28 eur/dieťa
Celodenná dochádza : 1,54 eur/dieťa
Výška režijných nákladov pre predškolákov: 2eur/mesiac

Nárok na dotáciu na stravovanie:
 je určená pre dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy a nedovŕšilo 6 rokov veku.

Od nasledujúceho mesiaca po dovŕšení 6 rokov veku si môže rodič uplatniť:

- poberanie zvýšeného daňového bonusu      ALEBO

- dotáciu na stravovanie dieťaťa, ak nemá nárok na poberanie daňového bonusu.

Telefónne číslo na odlasovanie, prihlasovanie detí MŠ: 0910 451 150

!!!!!!Upozorňujeme rodičov, že odhlasovanie cez súkromnú sms, či messenger p.učiteliek, nie je akceptované!!!!!

VŠETKY OSOBY VSTUPUJÚCE DO PRIESTOROV MŠ (okrem detí do 6 rokov) MUSIA MAŤ PREKRYTÉ HORNÉ
DÝCHACIE CESTY A POUŽIŤ DEZINFEKCIU PRI KAŽDOM VSTUPE DO BUDOVY.

 

Protiepidemické opatrenia!

- deti do priestorov MŠ privádza vždy len jeden zákonný zástupca,

- dodržiavanie odstupu od ostatných, netvoria sa skupinky rodičov ani detí,

-  celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy je potrebné obmedziť na nevyhnutné minimum,

- sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.

- pri vstupe do MŠ je umiestnená dezinfekcia na ruky v rozprašovači. Je povinnosťou zákonného zástupcu, aby sebe a dieťaťu dezinfikoval ruky pred vstupom do vnútorných priestorov. Zákonný zástupca dieťa v šatni prezlečie a odvedie pedagogickému zamestnancovi do triedy. Dieťa si za sprievodu pedagogického zamestnanca pôjde umyť ruky.

- v prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19 ) alebo iného ochorenia pedagogický zamestnanec dieťa nepreberie.

Prajeme Vám ešte príjemný a pohodový zbytok prázdnin a vo štvrtok  2.9. nezabudnite vykročiť pravou nohou vpred obrnení veľkou dávkou trpezlivosti. 

 

Spodná časť formulára

 

 

 

 

           V zmysle nového zákona č. 375/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR majú od 1. januára 2019 deti posledného ročníka materských škôl nárok na dotáciu od štátu na stravovanie. Tá predstavuje 1,20 eura na každé dieťa za každý deň, v ktorom sa zúčastnilo na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Melíškova 650, 908 73 Veľké Leváre
 • Riaditeľ +421 34 7794110, 0911 979375

  Sekretariát +421 34 7751608

  Zástupca riaditeľa pre ZŠ 0911 979380, zastupca.zs@levare.sk

  Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 0910451150, zastupca.ms@levare.sk

  Materská škola 0910 451150

  Školská jedáleň 0914 214552

Fotogaléria