Navigácia

Učebné plány


Učebný plán pre 1. – 4. ročník v školskom roku 2023/2024.

Červenou farbou sú zvýraznené hodiny, ktoré ZŠ Veľké Leváre pridáva k štátom predpísanému
počtu hodín na výučbu daného predmetu.

Vzdelávacie
oblasti

Predmety

Počet
hodín
1. roč.

Počet
hodín
2. roč.

Počet
hodín
3. roč.

Počet
hodín
4. roč.

Jazyk
a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

9

8

7

7

Anglický jazyk

1

2

3 + 1

3

Matematika
a práca
s informáciami

Matematika

4 + 1

4 + 1

4 + 1

4 + 1

Informatika

 

 

1

1

Príroda
a spoločnosť

Prvouka

1

2

 

 

Prírodoveda

 

 

1

2

Vlastiveda

 

 

1

2

Človek
a hodnoty

Etická výchova /
Náboženská výchova

1

1

1

1

Človek
a svet práce

Pracovné vyučovanie

 

 

1

1

Umenie
a kultúra

Hudobná výchova

1

1

1

1

Výtvarná výchova

2

2

1

1

Zdravie
a pohyb

Telesná a športová výchova

2

2

2

2

Štátny vzdelávací program

20

20

23

25

Disponibilné hodiny

2

3

2

1

Školský a štátny vzdelávací program –
počet hodín spolu

22

23

25

26

 
 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Melíškova 650, 908 73 Veľké Leváre
 • Riaditeľ +421 34 7794110, 0911 979375

  Sekretariát +421 34 7751608

  Zástupca riaditeľa pre ZŠ 0911 979380, zastupca.zs@levare.sk

  Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 0910451150, zastupca.ms@levare.sk

  Materská škola 0910 451150

  Školská jedáleň 0911 966617

Fotogaléria