Navigácia

Informácie

Zamestnanci školskej jedálne 

Vedúca školskej jedálne 
Iveta Ferenčičová

Hlavná kuchárka
Iveta Pavúčková

Zaučená kuchárka
Jana Celláryová

Pomocné sily
Anka Balec
Edita Červenková
Alena Paráková

Kontakt 0911 966 617


Prihlasovanie na odber stravy

Na odber stravy sa žiaci prihlasujú vždy v prvý deň školského roka u vedúcej školskej jedálne. V prípade záujmu sa však možno prihlásiť kedykoľvek v priebehu školského roka.   
 

​Odhlasovanie z odberu stravy

Z odberu stravy sa treba odhlásiť osobne alebo telefonicky najneskôr v deň chýbania do 7.00.
Žiak má nárok na dotáciu na obed, teda má nárok prevziať obed do obedára len v prípade, že sa v daný deň zúčastní aspoň jednej vyučovacej hodiny.
Obedy pre deti MŠ sa z hygienických dôvodov do obedárov vydávať nesmú (prevádzkový poriadok MŠ schválený RÚVZ).

V prípade hromadných školských podujatí (výlety, exkurzie, škola v prírode a pod.) stravníkov z odberu stravy odhlasuje učiteľ zodpovedný za prípravu podujatia.

Preplatky, ktoré vzniknú odhlásením stravníka z odberu stravy, sú odrátané zo stravného vždy v nasledujúcom mesiaci.


Stravné

Deti materskej školy
poldenná strava (desiata a obed) 1,70 Eur na jeden deň
celodenná strava (desiata, obed, olovrant) 2,10 Eur na jeden deň

Žiaci 1. stupňa základnej školy 
1,70 Eur
za jeden obed

Žiaci 2. stupňa základnej školy 
1,90 Eur
za jeden obed

Výška režijných nákladov: 4 Eur/mesiac

Dospelí stravníci 
 


Stravné treba uhradiť v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci, najneskôr však do 10. dňa v mesiaci výdaja stravy. Poplatok sa uhrádza poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.

Číslo účtu
IBAN SK 90 5600 0000 0032 5787 8007

Informácie o zmene v stravovaní
V zmysle nového zákona č. 375/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR majú od 1. januára 2019 deti posledného ročníka materských škôl  a od 1. septembra 2019 žiaci základných škôl nárok na dotáciu od štátu na stravovanie. Tá predstavuje 1,30 eura na každé dieťa za každý deň, v ktorom sa zúčastnilo na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu.

Uhradené januárové stravné bude vedúca ŠJ vracať na účet rodičov na prelome mesiacov.

 

Čas výdaja obedov
Obedy sa vydávajú v čase od 11.40 do 13.40 hod.
 

V školskej jedálni pripravujú zamestnanci stravu podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR s dôrazom na vyváženu štruktúru jedál a zdravú výživu.

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Melíškova 650, 908 73 Veľké Leváre
 • Riaditeľ +421 34 7794110, 0911 979375

  Sekretariát +421 34 7751608

  Zástupca riaditeľa pre ZŠ 0911 979380, zastupca.zs@levare.sk

  Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 0910451150, zastupca.ms@levare.sk

  Materská škola 0910 451150

  Školská jedáleň 0911 966617

Fotogaléria