Navigácia

Predškoláci

Zápis detí do 1. ročníka

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt zápis do školy

Vážení rodičia,

zápis detí do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2021/2022
sa v našej škole bude konať v dňoch 22. - 23. apríla 2021.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu je zápis plánovaný formou vhadzovania vypísaných tlačív a potrebných dokemntov v zalepenej obálke do schránky pri vstupe do budovy školy.

Tlačivá na stiahnutie nájdete tu, v sekcii Tlačivá ZŠ alebo Zápis prvákov.
V priebehu budúceho týždňa bude možné si tlačivá vyzdvihnúť aj v základnej škole - pre rodičov, ktorí si nemôžu tlačivá vytlačiť sami.
Vyjadrenie o prijatí/neprijatí vášho dieťaťa do 1. ročníka základnej školy vám bude doručené poštou do konca júna 2021. 

Slávnostné privítanie budúcich prváčikov spolu s možnosťou zoznámiť sa so školou, pani učiteľkami a staršími kamarátmi, žiaľ, budeme musieť odložiť na začiatok nového školského roka. O to viac sa tešíme, keď ich privítame v škole už ako našich žiakov.

Dokumenty potrebné k zápisu vášho dieťaťa do 1. ročníka:

Zápisný lístok prváka podpísaný oboma rodičmi,

Zápisný lístok na povinne voliteľný predmet,

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov ,

Kópia rodného listu dieťaťa,

Kópia zdravotného preukazu dieťaťa,

Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD ak chcete, aby vaše dieťa navštevovalo školský klub.

Prosíme vás o dôkladné vypísanie všetkých kolóniek, predovšetkým aktuálneho emailového a telefonického kontaktu, aby sme vás v prípade potreby mohli kontaktovať.

Z dôvodu obmedzených kapacít v školskom klube uprednostňujeme prijatie detí z nižších ročníkov (1. - 3. ročník), a tých, ktorých obaja rodičia sú zamestnaní. Prosíme vás o priloženie potvrdenia o zamestnaní oboch rodičov do obálky k zápisnému lístku.

V prípade, že zvažujete odloženie školskej dochádzky vášho dieťaťa, je potrebné postupovať nasledovne:

- vaše dieťa musí byť zapísané na povinnú školskú dochádzku, čiže je potrebné doručiť potrebné dokumenty k zápisu - zápisný list prváčika. ZŠ zároveň informujete o tom, že zvažujete, aby vaše dieťa pokračovalo v predprimárnom vzdelávaní (v starom znení - že uvažujete o odklade školskej dochádzky).

Podľa zmien v školskom zákone č.245/2008 o predprimárnom vzdelávaní - v prípade, že dieťa nenastupuje na plnenie povinnej školskej dochádzky z dôvodu nedosiahnutia školskej zrelosti, pokračuje dieťa v povinnom predprimárnom vzdelávaní (v navštevovaní MŠ) ešte jeden rok. Vtedy je potrebné v MŠ predložiť:

- súhlas pediatra s pokračovaním v predprimárnom vzdelávaní
- súhlas
 príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
- informovaný súhlas rodiča.

Následne v stanovenom čase vám bude doručené rozhodnutie nie o odložení školskej dochádzky ale o pokračovaní v povinnom predprimárnom vzdelávaní.
 

V prípade, že do školy zapisujete dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je potrebné doložiť vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.

Školské pomôcky pre 1. ročník

 

Do 1. ročníka zapisujeme:

 • deti, ktoré do 31. 8. 2021 dosiahnu šesť rokov,
 • deti, ktoré mali odložený začiatok školskej dochádzky.
   


Ďalšie informácie o zápise a o tom, čo má vedieť dieťa pri zápise do prvého ročníka

Co_uz_viem.pdf
 

Čo by mal vedieť predškolák

 • povedať svoje meno, vek, mená svojich rodičov, súrodencov
 • pamätať si niekoľko riekaniek, básničiek, pesničiek
 • napočítať do desať, určiť počet pomocou názoru
 • poznať niektoré písmenká
 • rozdeliť slová na slabiky (vytlieskať)
 • orientovať sa v priestore, vedieť, kde je vpravo, vľavo, hore, dole, vpredu, vzadu
 • poznať základné geometrické tvary, farby
 • čisto vyslovovať a plynulo hovoriť aj v zložitých vetách (nemal by mať problémy s výslovnosťou niektorých hlások a nemal by sa zajakávať)
 • odpovedať na otázku, keď sa ho pýtajú
 • prerozprávať udalosti, ktoré zažil, alebo príbeh, ktorý si vypočul
 • prerozprávať obsah krátkej rozprávky a porozumieť jej obsahu
 • nakresliť postavu primerane svojmu veku – ťahy kresby majú byť plynulé, línie pevné, neroztrasené, svalstvo ruky má byť pri práci uvoľnené
 • nakresliť tvary podľa predlohy
 • vystrihnúť tvar podľa predkreslenej čiary
 • odlúčiť sa od rodičov (nemal by mať problém prispôsobiť sa novému prostrediu, detskému kolektívu, dospelej autorite)
 • vedieť vydržať pri jednej činnosti 20 minút a zadané úlohy dokončiť, nezačínať neustále niečo nové, neodbiehať
 • samostatne sa obuť a obliecť, vykonať samoobslužné činnosti (použitie WC…)​

           

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Melíškova 650, 908 73 Veľké Leváre
 • Riaditeľ +421 34 7794110, 0911 979375

  Sekretariát +421 34 7751608

  Zástupca riaditeľa pre ZŠ 0911 979380, zastupca.zs@levare.sk

  Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 0910451150, zastupca.ms@levare.sk

  Materská škola 0910 451150

  Školská jedáleň 0914 214552

Fotogaléria