Navigácia

Predškoláci

Zápis detí do 1. ročníka

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt zápis do školy

Vážení rodičia,

zápis detí do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2023/2024 sa v našej škole bude konať v piatok 21. apríla 2023 v čase 15.00 - 18.00 hod.

Zápis bude prebiehať prezenčnou formou v budove základnej školy.
Pani učiteľky i starší žiaci sa tešia na zoznámenie sa s budúcimi prváčikmi i s Vami, ich rodičmi!

Vyjadrenie o prijatí/neprijatí vášho dieťaťa do 1. ročníka základnej školy vám bude doručené poštou do 15. júna 2023. 

Do prvého ročníka musí nastúpiť dieťa, ktoré do 31. augusta 2023 dovŕši 6 rokov alebo v predchádzajúcom školskom roku pokračovalo v povinnom predprimárnom vzdelávaní (malo odklad povinnej školskej dochádzky). Zákon určuje rodičovi povinnosť zapísať každé dieťa, ktoré dosiahlo školopovinný vek a má trvalý pobyt na území SR, do základnej školy na území Slovenska, bez ohľadu na to, kde aktuálne dieťa žije.

Pri zápise je potrebné predložiť nasledujúce dokumenty:

vyplnenú, vytlačenú a oboma rodičmi podpísanú elektronickú prihlášku,

súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov ,

kópiu rodného listu dieťaťa,

kópiu zdravotného preukazu dieťaťa,

občianske preukazy oboch rodičov,

žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD ak chcete, aby vaše dieťa navštevovalo školský klub,

spojené vyhlásenie rodičov - dohoda zákonných zástupcov / čestné vyhlásenie rodiča.

V tomto roku prvýkrát spúšťame elektronickú formu vypĺňania prihlášky do 1. ročníka. Elektronickú prihlášku nájdete v hornej lište na našej webovej stránke, sprístupnená bude v priebehu budúceho týždňa (12.4. - 14.4). Vypĺňať ju je možné do 20.4. 2023. 
Pri vypĺňaní elektronickej prihlášky prosím dbajte na dôkladné vyplnenie všetkých políčok, vrátane aktuálneho emailového a telefonického kontaktu, ako aj elektronickej schránky, ak ju máte aktivovanú (do elektronickej schránky sa prihlasujete občiasnkym preukazom, nie je to e-mail).

V prípade ťažkostí s vypĺňaním elektronickej prihlášky vám pomôžeme v deň zápisu.

Pri prijímaní detí do školského klubu postupujeme podľa nasledujúceho kľúča:
1. deti z nižších ročníkov (1. - 3. ročník), ktorých obaja rodičia sú zamestnaní, (prosíme vás o priloženie potvrdenia o zamestnaní oboch rodičov k dokumentom, ktoré prinesiete na zápis),
2. deti, ktorých rodičia majú záujem, aby navštevovali ŠKD bez ohľadu na zamestnanosť rodičov až do naplnenia kapacity ŠKD.

V prípade, že zvažujete pokračovanie v povinnom predprimárnom vzdelávaní vášho dieťaťa ( v minulosti odloženie školskej dochádzky), je potrebné postupovať nasledovne:

- vaše dieťa musí byť zapísané na povinnú školskú dochádzku, čiže je potrebné prísť na zápis alebo doručiť dokumenty poštou. Zároveň informujete ZŠ o tom, že zvažujete pokračovanie vášho dieťa v predprimárnom vzdelávaní (v starom znení - že uvažujete o odklade školskej dochádzky).

Podľa zmien v školskom zákone č.245/2008 o predprimárnom vzdelávaní - v prípade, že dieťa nenastupuje na plnenie povinnej školskej dochádzky z dôvodu nedosiahnutia školskej zrelosti, pokračuje dieťa v povinnom predprimárnom vzdelávaní (v navštevovaní MŠ) ešte jeden rok. Vtedy je potrebné v MŠ predložiť:

- súhlas pediatra s pokračovaním v predprimárnom vzdelávaní
- súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
- informovaný súhlas rodiča.

Následne v stanovenom čase vám bude doručené rozhodnutie nie o odložení školskej dochádzky ale o neprijatí do 1. ročníka ZŠ  a  o pokračovaní v povinnom predprimárnom vzdelávaní v MŠ.

Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku musí doložiť nasledovné:
- žiadosť zákonného zástupcu - elektronická prihláška do 1. ročníka ZŠ
- súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
- súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
Plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole zákonný zástupca preukazuje „potvrdením“ príslušnej materskej školy .

V prípade, že do školy zapisujete dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je potrebné doložiť vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Školské pomôcky pre 1. ročník

Školské pomôcky pre 1. ročník
 


Ďalšie informácie o zápise a o tom, čo má vedieť dieťa pri zápise do prvého ročníka

Co_uz_viem.pdf
 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Melíškova 650, 908 73 Veľké Leváre
 • Riaditeľ +421 34 7794110, 0911 979375

  Sekretariát +421 34 7751608

  Zástupca riaditeľa pre ZŠ 0911 979380, zastupca.zs@levare.sk

  Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 0910451150, zastupca.ms@levare.sk

  Materská škola 0910 451150

  Školská jedáleň 0911 966617

Fotogaléria