Navigácia

 

Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 
Mgr. Martina Allertová

Kontakt
0910451150 

Stránkové hodiny
Streda v párny týždeň od 11.30 do 13.00 hod.

 

 
   Materská škola Veľké Leváre

 

MILÍ RODIČIA!

Čas prázdnin sa nám neúprosne blíži ku koncu a začiatok nového školského roka  pomaly klope na dvere.

Oznamujeme Vám, že brány materskej školy sa otvoria v pondelok 4.9. 2023 v štandardnom čase 06.00-17.00 hod.
Do MŠ sa dočasne  vchádza cez únikový vchod do MŠ (pri átriu školy zozadu).

- Všetky novoprijaté septembrové deti nastupujú v pondelok 4.9. Od prvého dňa nástupu im začne plynúť (zväčša) týždenný poldenný adaptačný proces, po tomto týždni deti prechádzajú podľa rozhodnutia o prijatí na poldennú alebo celodennú dochádzku.

- Deti prichádzajú do MŠ najneskôr do 08.15 hod., po tomto čase sa MŠ zatvára. 
Novoprijaté deti treba priviesť v čase 7.30 - 08.00 hod. priamo do ich triedy (minimálne v prvý a druhý týždeň nástupu)!

- Rodičia všetkých detí odovzdajú učiteľkám pri ich nástupe Výhlásenie o bezpríznakovosti, ktorý nájdete pred vstupom do budovy ( na stiahnutie link nižšie) a dôležité dokumenty, týkajúce sa novoprijatých detí ohľadom evidencie dieťaťa, adaptačnom procese..., odovzdajú vyplnené učiteľkám poobede !!!!!  Je potrebné vypísať adaptačný hárok, ktorý si nájdete v skrinkách.

- Na boku každej šatňovej zostavy a na hlavnej nástenke pri vstupných dverách nájdete menoslov detí, do ktorej triedy sú zaradené a tiež meno dieťaťa osobnej skrinky.
Tento školský rok otvárame:
- na 1. poschodí: 

          - 2 malé triedy
          - 1 strednú triedu na 1.poschodí
- na prízemí:
          - 1 strednú triedu
          - 2 predškolské triedy 

- Deti sa ráno na nevyhnutný čas zbierajú v IV. triede na prízemí a o 7.15 hod odchádzajú na poschodie.
Učiteľka dieťa preberá od zákonného zástupcu, alebo poverenej osoby, deti sa nesmú posielať do tried samé !!!!!!

- Poobede sa opäť deti spájajú v IV. triede o 16.30 hod.

Deti si môžete vyzdvihnúť v čase:
- prvé poschodie:  12.15- 12.30 hod,
- prízemie:  12.30- 12.45 hod.

 

!!!!!!!!!!!!!! Poplatok za MŠ!!!!!!!!!!!!

Mesačný školský poplatok je podľa VZN obce Veľké Leváre nasledovný:

- 35 eur/ dieťa pred dovŕšením 3 roku veku (vrátane mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši 3 roky veku)

- 25 eur/ dieťa, ktorého súrodenec nenavštevuje ZŠ Veľké Leváre

- 20 eur/ dieťa, ktorého súrodenec navštevuje ZŠ Veľké Leváre

Platí sa vždy do 15-teho dňa aktuálneho mesiaca. V skrinkách si nájdete číslo účtu a osobný variabilný symbol dieťaťa.

 

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

- ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a dovŕšilo piaty rok veku

- ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi ZŠ s MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,

- ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, ktorý predloží zástupkyni MŠ

- ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase letných prázdnin

 

 !!!!!!!!!!!!!! Strava v MŠ !!!!!!!!!!!!!!

Všetky deti sú prijaté minimálne na poldenné stravovanie.
Zo zdravotných dôvodov, relevantne preukázaných, môže byť udelená výnimka nosenia si stravy z domu.

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie :
- Poldenná dochádzka : 1,70 eur/dieťa
- Celodenná dochádza : 2,10 eur/dieťa
- Výška režijných nákladov pre predškolákov: 4eur/mesiac

!!!! Nárok na dotáciu na stravovanie vo výške 1,40 eur je na dieťa, ktoré plní povinnú predškolskú dochádzku.
Rodičia musia deti z obedov odhlasovať v ŠJ najneskôr do 7.00 hod. v deň neprítomnosti dieťaťa.

Telefónne číslo na odlasovanie, prihlasovanie detí v MŠ: 0910 451 150

Telefónne číslo do školskej jedálne: 0911 966 617

 

!!!!!!Upozorňujeme rodičov, že odhlasovanie cez súkromnú sms, či messenger p.učiteliek, nie je akceptované!!!!!

Rodičia si môžu po tlačivo o bezpríznakovosti prísť pred hlavný vchod ZŠ v týždni 21.8.- 25.8., alebo si ho stiahnuť na web. stránke ZŠ s MŠ Veľké Leváre.

 

Prajeme Vám ešte príjemný  zvyšok prázdnin a v pondelok 4.9. nezabudnite vykročiť pravou nohou vpred obrnení veľkou dávkou trpezlivosti.

 

 

 

 

 

 

Vážení rodičia,

informujeme vás, že sa mení príspevok na pobyt dieťaťa v MŠ ako aj príspevok na čiastočnú úhradu za stravovanie!

Mesačný poplatok za MŠ sa podľa VZN č. 7/2022 mení nasledovne:

- 35 eur/ dieťa pred dovŕšením 3 roku veku (vrátane mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši 3 roky veku),

- 25 eur/ dieťa, ktorého súrodenec nenavštevuje ZŠ Veľké Leváre,

- 20 eur/ dieťa, ktorého súrodenec navštevuje ZŠ Veľké Leváre.

 

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

- ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a dovŕšilo piaty rok veku

- ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi ZŠ s MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,

- ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, ktorý predloží zástupkyni MŠ

- ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase letných prázdnin

 

!!!!!!!!!!!!!! Strava v MŠ !!!!!!!!!!!!!!

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie:

Poldenná dochádzka : 1,70 eur/dieťa

Celodenná dochádza : 2,10 eur/dieťa

Výška režijných nákladov pre stravujúce sa deti vrátane predškolákov: 4eur/mesiacTelefónne číslo na odlasovanie, prihlasovanie detí MŠ: 0910 451 150

!!!!!!Upozorňujeme rodičov, že odhlasovanie cez súkromnú sms, či messenger p.učiteliek, nie je akceptované!!!!!

VŠETKY OSOBY VSTUPUJÚCE DO PRIESTOROV MŠ (okrem detí do 6 rokov) MUSIA MAŤ PREKRYTÉ HORNÉ
DÝCHACIE CESTY A POUŽIŤ DEZINFEKCIU PRI KAŽDOM VSTUPE DO BUDOVY.

 

 

Protiepidemické opatrenia!

- deti do priestorov MŠ privádza vždy len jeden zákonný zástupca,

- dodržiavanie odstupu od ostatných, netvoria sa skupinky rodičov ani detí,

-  celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy je potrebné obmedziť na nevyhnutné minimum,

- sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.

- pri vstupe do MŠ je umiestnená dezinfekcia na ruky v rozprašovači. Je povinnosťou zákonného zástupcu, aby sebe a dieťaťu dezinfikoval ruky pred vstupom do vnútorných priestorov. Zákonný zástupca dieťa v šatni prezlečie a odvedie pedagogickému zamestnancovi do triedy. Dieťa si za sprievodu pedagogického zamestnanca pôjde umyť ruky.

- v prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19 ) alebo iného ochorenia pedagogický zamestnanec dieťa nepreberie.

Prajeme Vám ešte príjemný a pohodový zbytok prázdnin a vo štvrtok  2.9. nezabudnite vykročiť pravou nohou vpred obrnení veľkou dávkou trpezlivosti. 

 

Spodná časť formulára

 

 

 

 

           V zmysle nového zákona č. 375/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR majú od 1. januára 2019 deti posledného ročníka materských škôl nárok na dotáciu od štátu na stravovanie. Tá predstavuje 1,20 eura na každé dieťa za každý deň, v ktorom sa zúčastnilo na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Melíškova 650, 908 73 Veľké Leváre
 • Riaditeľ +421 34 7794110, 0911 979375

  Sekretariát +421 34 7751608

  Zástupca riaditeľa pre ZŠ 0911 979380, zastupca.zs@levare.sk

  Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 0910451150, zastupca.ms@levare.sk

  Materská škola 0910 451150

  Školská jedáleň 0911 966617

Fotogaléria