Navigácia

Školský poriadok

Článok 1
Základné údaje o prevádzke školy

 • Školská budova sa otvára o 6.00 hod. Do školskej budovy sa na vyučovanie vchádza hlavným vchodom v čase od 7.40 do 7.50 hod. Budova školy sa o 8.00 hod. zamyká.
 • Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, schváleného riaditeľom školy.
 • Začiatok vyučovania je o 8.00 hod. Vyučovacia hodina trvá 45 minút, začína a končí zvonením.
 • Cvičenia na ochranu človeka a prírody škola zabezpečuje podľa samostatných plánov (účelové cvičenia, didaktické hry, plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik a pod.).
 • Ostatná organizácia školského roka je zabezpečovaná podľa Pedagogicko-organizačných pokynov MŠVVaŠ SR.
   

Rozvrh hodín

 • Každý žiak a pedagogický zamestnanec je povinný rešpektovať rozvrh hodín. Rozvrh hodín schválený riaditeľom školy je zverejnený v každej triede a na webovej stránke školy. Rozvrh dozorov je zverejnený na príslušných chodbách. Rozvrh hodín a rozvrh dozorov sa nachádzajú aj v zborovni. Vyučujúci sú povinní dodržiavať ich.
 • Začiatok vyučovania je o 8.00 hod. Vyučovacia jednotka trvá 45 minút, začína a končí zvonením.
 • Prestávky medzi vyučovacími hodinami trvajú 15, 10, 5 a 30 minút. Prvé dve prestávky sú 15-minútové.
   

Časové rozdelenie dňa

07.40 – 07.50 hod.    príchod do školy

08.00 – 08.45 hod.    1. vyučovacia hodina
                 15-minútová prestávka

09.00 – 09.45 hod.    2. vyučovacia hodina
                 15-minútová  prestávka

10.00 – 10.45 hod.    3. vyučovacia hodina
                10-minútová  prestávka

10.55 – 11.40 hod.    4. vyučovacia hodina
                10-minútová prestávka

11.50 – 12.35 hod.    5. vyučovacia hodina
                 5-minútová prestávka

12.40 – 13.25 hod.    6. vyučovacia hodina
                30-minútová prestávka

13.55 – 14.40 hod.    7. vyučovacia hodina
 

​Článok 2
Dochádzka žiakov do školy

Príchod žiakov do školy

 • Žiaci prichádzajú na vyučovanie najneskôr 15 minút pred začiatkom vyučovania.
 • 5 minút pred začiatkom vyučovania musia byť v triede s pripravenými učebnými pomôckami.
 • Na popoludňajšie vyučovanie a záujmovú činnosť prichádzajú žiaci 5 minút pred začiatkom vyučovania (záujmovej činnosti).
 • Po príchode do budovy je žiak povinný sa prezuť v priestore šatní do zdravotne vyhovujúcich prezuviek. Prezuvky nesmú zanechávať na podlahe čierne stopy.
 • Po príchode na popoludňajšie vyučovanie/záujmovú činnosť čaká žiak pred budovou školy.
 • V prípade nepriaznivého počasia žiak čaká na vyučovanie/záujmovú činnosť v budove školy pod určeným dozorom (vrátnica).
 • Pri skoršom príchode žiak čaká vo vestibule školy, do triedy môže ísť až na pokyn dozor konajúceho učiteľa.
 • Jazdiť na bicykloch a iných dopravných prostriedkoch, používať kolieskové korčule, skejtbord v areáli školy a na príchodových chodníkoch je neprípustné. Bicykel sa odkladá na vyhradené miesto do stojana na bicykle.
 • Do školy sa prichádza po vyhradených chodníkoch, nie po trávnatých plochách.
 • Počas vyučovania a cez prestávky nesmie žiak bez dovolenia učiteľa odísť z budovy alebo areálu školy.
 • Budovu školy môže žiak opustiť, ak sa na vrátnici preukáže priepustkou vyplnenou triednym učiteľom.
   

Odchod žiakov zo školy

 • Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do tašky, očistí si svoje pracovné miesto a  jeho okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží stoličku na lavicu.
 • Na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu. Žiaci sa na chodbe zoradia a pod vedením učiteľa odídu do šatne. Tam sa žiaci prezujú, oblečú a pod dozorom vyučujúceho opustia školskú budovu.
 • Žiak je povinný opustiť školský areál. Škola nenesie zodpovednosť za žiaka, ktorý poruší toto nariadenie.


Ospravedlňovanie neprítomnosti žiakov na vyučovaní, uvoľňovanie žiakov

 • Žiak je povinný dochádzať na vyučovanie a ostatné podujatia organizované školou pravidelne a dochvíľne (dodržiavať rozvrh hodín, účasť na vyučovaní voliteľných predmetov, záujmovej činnosti atď.).
 • Vyučovanie a podujatia školy môže žiak vymeškať pre chorobu, vážnu udalosť v rodine, pre veľmi nepriaznivé počasie a nepredvídané dopravné pomery.
 • Z určitých závažných dôvodov môže zákonný zástupca žiaka požiadať o uvoľnenie z vyučovania – z jednej hodiny uvoľňuje príslušný vyučujúci, z viacerých hodín a z celého vyučovacieho dňa triedny učiteľ, z viacerých dní riaditeľ školy po predložení písomnej žiadosti zákonným zástupcom (napr. vystúpenie s ľudovým súborom, reprezentácia športového klubu, ktorého je žiak členom, pobyt s rodičmi v zahraničí a pod.).
 • Ak žiak ostane doma pre nepredvídanú príčinu, zákonný zástupca je povinný oznámiť triednemu učiteľovi príčinu neprítomnosti bez zbytočného odkladu a najneskôr nasledujúci deň.
 • Každú neúčasť na vyučovaní je žiak povinný ospravedlniť hodnoverným dokladom alebo písomným ospravedlnením zákonného zástupcu žiaka, lekára.
 • Účasť na vyučovaní na 7. hodine je pre žiakov povinná.
 • Žiak nesmie svojvoľne odísť zo školy. V prípade uvoľnenia žiaka z vyučovania ho musí osobne prevziať zákonný zástupca alebo osoba splnomocnená na tento úkon.
 • Žiak, ktorý bol oslobodený od vyučovania niektorého predmetu, musí byť prítomný na vyučovaní predmetu v predpísanom úbore a zamestnáva sa pomocnými úlohami pri vyučovaní.
 • Ak je predmet, v ktorom je žiak oslobodený, zaradený na prvú alebo poslednú vyučovaciu hodinu, žiak sa na vyučovaní predmetu nezúčastňuje na základe rozhodnutia riaditeľa školy vydaného na žiadosť zákonných zástupcov.

 

Článok 3
Práva a povinnosti žiaka

Práva žiaka

Každý žiak má právo:

 • na ochranu zdravia a bezpečnosť pri výchovno-vzdelávacom procese,
 • na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a zdravotný stav,
 • na úctu k svojmu vierovyznaniu, svetonázoru a etnickej príslušnosti,
 • na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľov i spolužiakov,
 • na komunikáciu so zamestnancami školy v duchu zásad humanity a tolerancie,
 • na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému a duševnému násiliu,
 • vyjadriť svoj názor na čokoľvek primeraným spôsobom,
 • položiť otázku týkajúca sa daného učivu a dostať na ňu odpoveď,
 • na jemu zrozumiteľný výklad učiva,
 • na objektívne hodnotenie,
 • na oboznámenie sa s kritériami, podľa ktorých je hodnotený, a poznať výsledok hodnotenia,
 • na dodržiavanie základných psychohygienických noriem vo výchovno-vzdelávacom procese,
 • na zapožičanie učebníc a povinnosť vrátiť ich nepoškodené po ročnom užívaní škole,
 • na prestávku, ako ju stanovuje školský poriadok školy, na oddych v celom rozsahu trvania prestávky,
 • ospravedlniť svoju nepripravenosť na vyučovaciu hodinu pred jej začiatkom zo závažného dôvodu,
 • zdravotne postihnutý žiak má právo na primerané personálne, materiálno-technické a priestorové podmienky.


Povinnosti žiaka

K povinnostiam žiaka patrí:

 • osvojiť si vedomosti, zručnosti a návyky poskytované základnou školou,
 • osvojiť si a zachovávať základné pravidlá a časový harmonogram a program školy, rešpektovať jej zameranie a svojimi vzájomnými vzťahmi prispieť k dobrej atmosfére,
 • osvojiť si zásady mravného správania, vedomosti a praktické zručnosti na veku primeranej úrovni,
 • svojím vystupovaním a činnosťou neobmedzovať osobnú slobodu iných a neohrozovať ich mravnosť, zdravie a bezpečnosť,
 • osvojiť si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich,
 • byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických a iných zamestnancov a správať sa 
  v škole i mimo nej tak, aby robil česť sebe i škole,
 • chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok, pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a jej okolí,
 • zachovávať osobnú hygienu a hygienu prostredia, byť v škole vhodne a čisto upravený, nevzbudzovať svojím zovňajškom pohoršenie,
 • šetriť školské zariadenia, chrániť ich pred poškodením, hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami,
 • dodržiavať vyučovací čas, rozvrh prestávok, zasadací poriadok v triedach a plniť ďalšie pokyny obsiahnuté v školskom poriadku školy,
 • udržiavať v škole poriadok, v triedach i na chodbách.
 • Mobilné telefóny, ipody, smartfóny a iné multimediálne zariadenia má žiak prísne zakázané nosiť a používať ich v škole! V prípade, že žiak bude mať takéto zariadenia v škole, budú mu bezodkladne odobraté a k ich navráteniu budú predvolaní k riaditeľovi školy rodičia žiaka.
 • Vyššie uvedené predmety nepatria medzi povinné učebné pomôcky, preto škola zakazuje všetkým žiakom nosiť ich do školy.


Správanie žiakov v škole

 • Žiak dochádza na vyučovanie a všetky školské podujatia včas, riadne pripravený, so všetkými učebnicami a školskými potrebami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie.
 • Žiak má triednym učiteľom určené miesto podľa zasadacieho poriadku, ktoré nesmie v priebehu vyučovania svojvoľne meniť. V odborných učebniach a v dielni určuje žiakovi miesto príslušný vyučujúci.
 • Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.
 • Žiak ihneď oznámi príslušnému vyučujúcemu každý, aj drobný úraz alebo zdravotný problém.
 • Žiak môže opustiť triedu, cvičisko, pracovné miesto alebo školu len so súhlasom vyučujúceho.
 • Manipulovať s oknami, žalúziami, svetelnými vypínačmi a didaktickou technikou umiestnenou v učebniach môžu žiaci len so súhlasom učiteľa.
 • Otvárať okná smie žiak len v prítomnosti učiteľa.


Správanie žiakov cez prestávky

 • Počas 10-minútových prestávok zostávajú žiaci zvyčajne vo svojich triedach, desiatujú, pripravujú sa na nasledujúcu hodinu. Dvere do triedy majú dokorán otvorené.
 • Z dôvodu bezpečnosti sa po chodbách a schodištiach chodí vpravo a krokom.
 • Počas 15-minútovej prestávky si žiaci nechajú osobné veci v triede a odchádzajú na veľkú prestávku do átria školy alebo sa v prípade nepriaznivého počasia môžu prechádzať po chodbe na poschodí, na ktorom sa nachádza ich trieda.
 • Odpadky odhadzujú žiaci do košov, je zakázané rozhadzovať odpadky po chodbách, toaletách, hádzať ich do záchodových mís, pisoárov a umývadiel.
 • Presun z triedy do triedy, do odborných učební a telocvične uskutočňujú žiaci samostatne pod dohľadom dozor konajúcich učiteľov pred koncom prestávky.
 • Počas 15-minútových prestávok majú žiaci možnosť navštíviť školský bufet.


Správanie žiakov mimo školy

 • Žiak je povinný správať sa slušne na školských výletoch a akciách mimo školy aj v mimovyučovacom čase, počas voľných dní a školských prázdnin.
 • Žiak je zdvorilý voči dospelým osobám, najmä voči chorým ľudom a ženám.
 • Chráni si svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbá o bezpečnosť na ulici a dodržuje dopravné predpisy.
 • Žiak sa vo večerných hodinách na verejných, kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach zúčastňuje iba v sprievode zákonných zástupcov alebo inej dospelej osoby.


Žiakom nie je povolené:

 • Prinášať do školy permanentné fixky a popisovače, písať nimi po stenách, nábytku a tak poškodzovať školský majetok. V prípade takto poškodeného majetku je žiak povinný škodu odstrániť prípadne nahradiť.
 • Prinášať do školy veci, časopisy, hry, fotografie a hry akéhokoľvek mediálneho formátu, ktoré propagujú pornografiu.
 • Manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy (napr. hasiace prístroje, elektrické zásuvky atď.).
 • Používať vulgárne výrazy.
 • Priniesť do školy a používať mobilný telefón alebo iné multimediálne zariadenie.
 • Nosiť do školy cenné veci a neprimerane vysoké čiastky peňazí; v prípade straty či odcudzenia ide o osobnú zodpovednosť žiaka a zákonného zástupcu.
 • Robiť si zvukový a obrazový záznam na hodine bez súhlasu vyučujúceho, ako aj zverejňovať urážlivé komentáre na vyučujúcich na sociálnych sieťach. (Pozor, toto môže mať u starších žiakov aj trestnoprávne následky.)
 • Kyberšikana.
 • Našepkávať, zabávať sa počas vyučovacej hodiny.
 • Akékoľvek slovné zastrašovanie, prejavy šikanovania, psychické a fyzické násilie a jeho propagácia.
 • Prechovávanie zbraní a predmetov ohrozujúcich zdravie (napr. nôž, zábavná pyrotechnika, sklenené nádoby, horľavé látky a iné).
 • Prejavovať alebo propagovať rasovú, náboženskú či inú intoleranciu.

 

Opatrenia vo výchove

Pochvaly a ocenenia

Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností alebo za statočný čin možno žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie.

Pochvala triednym učiteľom

Udeľuje sa za:

 • výborný prospech (do priemeru známok 1,5 bez známky 3 – dobrý),
 • vzorné a príkladné správanie,
 • reprezentáciu triedy v školských súťažiach,
 • aktívnu pomoc učiteľom pri riešení úloh,
 • udeľuje sa spravidla najviac 2x ročne (písomne).


Pochvala riaditeľom školy

Udeľuje sa za:

 • výborný prospech (do priemeru známok 1,0),
 • úspešnú reprezentáciu školy,
 • prezentáciu školy na verejnosti,
 • schopnosť spolupráce a ochotu pomôcť iným,
 • za záslužný alebo statočný čin,
 • udeľuje sa pri koncoročnom hodnotení žiakov (písomne).

 

Napomenutie, pokarhanie, znížená známka zo správania

Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu udeliť napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa, ako aj udeliť zníženú známku zo správania.

Napomenutie od triedneho učiteľa

Udeľuje sa za:

 • bezdôvodný oneskorený príchod na vyučovanie,
 • neprezúvanie sa v priestoroch školy,
 • nesplnenie si povinnosti týždenníka,
 • nevhodné správanie voči učiteľom a zamestnancom školy,
 • iné menej závažné priestupky podľa posúdenia triedneho učiteľa,
 • nedbalú školskú dochádzku – do 5 neospravedlnených vymeškaných hodín (ďalej len  NH),
 • spravidla podľa situácie a potreby.


Pokarhanie od triedneho učiteľa

Udeľuje sa za:

 • vulgárne vyjadrovanie,
 • vyhadzovanie odpadkov cez okná školy, sedenie alebo státie na okenných parapetoch a vykláňanie sa z okien,
 • naháňanie sa po triede a chodbe školy,
 • porušenie zákazu svojvoľne manipulovať s učebnými pomôckami, pracovným náradím, strojmi a prístrojmi v špeciálnych učebniach,
 • za šikanovanie a záškoláctvo – od 5 do 10 NH,
 • za neadekvátne správanie sa na vyučovacích hodinách,
 • spravidla 2x ročne (písomne).


Pokarhanie od riaditeľa školy

Udeľuje sa za:

 • fajčenie, požívanie alkoholických nápojov a iných druhov toxikománie v školských priestoroch a na školských akciách,
 • podvádzanie, krádeže, šikanovanie, záškoláctvo – od 10 do 14 NH,
 • opakujúce sa neslušné správanie, opakované nevhodné a vulgárne nadávky spolužiakom a učiteľom,
 • ignorovanie výziev učiteľa k práci, znemožňovanie práce učiteľom a spolužiakom,
 • nosenie a použitie mobilného telefónu na vyučovaní,
 • pri hodnotení spravidla 2x ročne (písomne).


Ochranné opatrenie

Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie spolužiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania a umiestnenie žiaka za prítomnosti pedagogického zamestnanca do samostatnej miestnosti. Riaditeľ školy okamžite bezodkladne privolá zákonného zástupcu, zdravotnú pomoc, policajný zbor. Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam.

Znížená známka zo správania na stupeň 2

Udeľuje sa za:

 • záškoláctvo – 15 až 30 NH, opakované opustenie školy bez povolenia,
 • kyberšikanu,
 • opakované fajčenie a požívanie alkoholických nápojov a iných druhov toxikománie v školských priestoroch a na školských akciách,
 • prinášanie predmetov ohrozujúcich život a zdravie a predmetov, ktoré rozptyľujú pozornosť žiakov pri vyučovaní,
 • úmyselné poškodenie školského zariadenia,
 • vyžadovanie posluhy, domácich úloh, desiat, rôznych služieb, akéhokoľvek množstva peňazí, oblečenia, obutia, školských potrieb pod hrozbou bitky v škole,
 • falšovanie lekárskych ospravedlnení a ospravedlnení od zákonných zástupcov,
 • prepísanie známky v žiackej knižke alebo v klasifikačnom zázname.


Znížená známka zo správania na stupeň 3

Udeľuje sa za:

 • opakujúce sa závažné priestupky,
 • krádež,
 • úmyselné ublíženie na zdraví,
 • záškoláctvo – od 31 do 60 NH.


Znížená známka zo správania na stupeň 4

Udeľuje sa za:

 • spáchanie takého zločinu, ktorým bola ohrozená výchova ostatných žiakov,
 • spáchanie takého činu, pri ktorom boli ohrozené bezpečnosť a zdravie žiakov a zamestnancov školy,
 • záškoláctvo nad 60 NH.

 

Článok 4
Podmienky na ochranu zdravia žiakov

 • Žiak je povinný dodržiavať všetky pravidlá týkajúce sa bezpečného správania v škole.
 • 10-minútové prestávky sú určené na krátky oddych, prípravu na nasledujúcu hodinu. Po prvej a druhej vyučovacej hodine sú prestávky (15 minút) určené na bufet a desiatu. V prípade potreby zakúpenia desiaty v školskom bufete žiak nebeží po chodbe.
 • Žiak má zakázané vykláňať sa z okien, sedieť na parapetných doskách, manipulovať s oknami bez dozoru učiteľa.
 • V prípade priaznivého počasia vychádzajú žiaci počas 15. minútových prestávok na pokyn dozor konajúcich učiteľov do átria školy. Vyhradené priestory žiak nemôže v žiadnom prípade opustiť bez súhlasu dozoru.
 • Do odborných učební vchádza žiak len v sprievode učiteľa, presúva sa do nich až tesne pred skončením prestávky.
 • V prípade, že žiak utrpí na vyučovacej hodine alebo cez prestávku akýkoľvek úraz, nahlási to ihneď vyučujúcemu alebo dozor konajúcemu učiteľovi, resp. triednemu učiteľovi. Ak to nemôže v prípade úrazu urobiť sám, požiada o nahlásenie spolužiaka alebo iného žiaka školy, ktorý sa nachádza v jeho blízkosti.
 • Žiak školy má prísny zákaz fajčiť, požívať alkoholické nápoje, drogy a iné omamné látky v škole, v celom areáli školy, ale aj mimo školy a na všetkých akciách organizovaných školou. Aj prinesenie cigariet, alkoholu, drog, prípadne iných omamných látok do areálu školy sa považuje za mimoriadne závažné a hrubé porušenie školského poriadku. Rovnako aj propagácia týchto látok na oblečení žiakov či inými predmetmi je zakázaná.
 • Ak vyučujúci zistí u žiaka alkohol, zápalky, cigarety či iné drogy a omamné látky, odoberie ich žiakovi a odovzdá riaditeľovi školy.
 • Žiak chodí do školy čisto a primerane veku oblečený. Prezúva sa do zdravotne vyhovujúcich prezuviek (obuv so svetlou podrážkou a plnou pätou).
 • Pri prácach v dielni, na pozemku, v odborných učebniach a na hodinách telesnej výchovy dodržiava predpisy, o ktorých ho poučia učitelia daných predmetov.
 • Na hodiny výtvarnej výchovy, pracovnej výchovy a telesnej výchovy si nosí vhodný pracovný a športový úbor.
 • Ak žiak ochorie alebo sa zdržuje v prítomnosti osôb, ktoré ochoreli na prenosnú chorobu, ihneď túto skutočnosť zákonný zástupca oznámi riaditeľovi školy.
 • V prípade, že sa žiak počas vyučovania necíti zdravotne v poriadku, ohlási to ihneď vyučujúcemu.
 • Žiak sa stará o svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov. Správa sa tak, aby sebe ani svojim spolužiakom nespôsobil ujmu na zdraví. Dodržiava pokyny na zachovanie čistoty v triede a v škole, dodržiava zásady osobnej hygieny.
 • Žiak nesmie nosiť do školy predmety ohrozujúce vlastné zdravie a zdravie spolužiakov a pedagogických zamestnancov

 

Starostlivosť a ochrana zdravia pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou a násilím

Prevencia a riešenie šikanovania v škole

Charakteristika šikanovania

Šikanovaním je akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorých zámerom je ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, ich ohrozovanie alebo zastrašovanie. Ide o cielené a opakované použitie násilia voči žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa nevedia alebo nemôžu brániť. Šikanovanie môže zanechať následky na psychickom a fyzickom zdraví.

Znaky šikanovania

 • Úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému ublíženiu druhému,
 • agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov,
 • opakované útoky,
 • nevyrovnaný pomer síl medzi agresorom a obeťou.
   

Prejavy šikanovania

 • Fyzické útoky,
 • urážlivé prezývky,
 • nadávky,
 • posmech,
 • tvrdé príkazy vykonať určitú vec proti svojej vôli,
 • odcudzenie veci, prehliadanie a ignorovanie obete,
 • kyberšikana.


Z hľadiska priestupkového zákona môže šikanovanie napĺňať skutkovú podstatu priestupkov (proti občianskemu spolunažívaniu, proti majetku).

Z hľadiska trestného zákona môže šikanovanie naplniť skutkovú podstatu trestného činu (prečin alebo zločin – ohováranie aj na sociálnych sieťach, nebezpečné vyhrážanie, ublíženie na zdraví, obmedzovanie osobnej slobody, nátlak, vydieranie, lúpež, krádež, poškodzovanie cudzej veci, neoprávnené užívanie cudzej veci).

Páchateľom trestného činu je ten, kto trestný čin spáchal sám. Za spolupáchateľstvo trestného činu sa považuje, ak bol trestný čin spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých osôb.

Trestne zodpovedný je ten, kto v čase spáchania činu dovŕšil 14. rok veku.

Pedagogický zamestnanec, ktorému bude známy prípad šikanovania a neprijme v tomto smere žiadne opatrenie, sa vystavuje riziku trestného postihu. Svojím konaním môže naplniť i skutkovú podstatu trestného činu – neprekazenia, neoznámenia trestného činu alebo ublíženia na zdraví, a to tak, že inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví tým, že poruší oznamovaciu povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia či funkcie.

Prevencia šikanovania

Škola netoleruje šikanovanie v žiadnych podobách!!! V rámci účinnej prevencie šikanovania škola:

 • vytvára priaznivú klímu,
 • zabezpečuje úzku spoluprácu medzi žiakmi, zamestnancami školy a zákonnými zástupcami, jasne vymedzuje možnosť oznamovať aj zárodky šikanovania (pri zachovaní dôvernosti oznámení),
 • školským poriadkom jasne stanovuje pravidlá správania, vrátane sankcií za ich porušovanie, vedie písomnú dokumentáciu o riešení konkrétnych prípadov šikanovania,
 • v súlade s pracovným poriadkom zaisťuje zvýšený dozor pedagogických zamestnancov cez prestávky, pred začiatkom vyučovania, po jeho skončení, v čase záujmovej a mimoškolskej činnosti v priestoroch, kde by mohlo dôjsť k šikanovaniu (toalety, šatne),
 • pre pedagogických zamestnancov a zákonných zástupcov organizuje semináre
  s odborníkmi zaoberajúcimi sa danou problematikou,
 • informuje verejnosť o tom, čo robiť v prípade, keď sa dozvie o šikanovaní (poskytnutie kontaktov na inštitúcie, ktoré sa šikanovaním zaoberajú),
 • zabezpečuje vzdelávanie triednych učiteľov, koordinátorov prevencie a výchovných poradcov v oblasti prevencie šikanovania,
 • pri riešení problémov so šikanovaním úzko spolupracuje s odborníkmi príslušného centra výchovnej a psychologickej prevencie,
 • stanovuje oznamovaciu povinnosť pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom okamžite upozorniť na problémy šikanovania vedenie školy, ktoré bez meškania problém rieši a každej obeti poskytne okamžitú pomoc.


Metódy riešenia šikanovania školou

 • Zaistenie ochrany obetiam.
 • Rozhovor so žiakmi, ktorí na šikanovanie upozornili, rozhovor s obeťou, s agresormi.
 • Nájdenie vhodných svedkov (individuálne, prípadne konfrontačné rozhovory so svedkami). Nikdy nekonfrontovať obete a agresorov! Zabránenie agresorom krivo vypovedať, izolovanie, neumožnenie dohody na spoločnej výpovedi.
 • Kontaktovanie zákonných zástupcov.
 • Kontaktovanie centra výchovného a psychologického poradenstva alebo diagnostického centra.
 • Poskytnutie podpory obeti.
 • Nahlásenie závažnejšieho prípadu šikanovania polícii.


Opatrenia

Pre obete:

 • Odporúčanie zákonným zástupcom obetí vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť.
 • Zorganizovanie skupinového intervenčného programu riaditeľom školy v spolupráci s centrom výchovného a psychologického poradenstva.


Pre agresorov:

 • Odporúčanie zákonným zástupcom agresorov vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť.
 • Udelenie opatrenia vo výchove – napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľom školy, zníženie známky zo správania.
 • Preradenie žiaka do inej triedy, ak to podmienky školy dovoľujú.
 • V mimoriadnych prípadoch:
 • odporučenie rodičom umiestniť žiaka na dobrovoľný diagnostický pobyt do príslušného diagnostického centra alebo liečebno-výchovného sanatória,
 • oznámenie príslušnému ÚPSVaR – odbor sociálno-právnej ochrany detí za účelom využitia nutných výchovných opatrení v prospech maloletých v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • oznámenie príslušnému útvaru policajného zboru SR, ak došlo k závažnejšiemu prípadu šikanovania, pri ktorom je podozrenie, že bol spáchaný trestný čin.


Spolupráca školy s rodičmi žiakov

 • Pri podozrení zo šikanovania škola predvolá rodičov obete i agresorov na pohovor s riaditeľom školy v prítomnosti výchovného poradcu alebo koordinátora prevencie. Z pohovoru sa vyhotoví písomný zápis.
 • Upozorní rodičov, aby sledovali možné príznaky šikanovania a ponúkne im pomoc.
 • Zabezpečí taktný prístup a zachovanie dôvernosti informácií zo strany pedagogických zamestnancov.


Spolupráca školy s inými inštitúciami

V rámci prevencie šikanovania škola:

 • úzko spolupracuje s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len CPPPaP),
 • riadi sa opatreniami a odporúčaniami štátnej školskej inšpekcie a CPPPaP.


Pri podozrení, že šikanovanie naplnilo skutkovú podstatu priestupku alebo trestného činu, je riaditeľ školy povinný bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť:

 • príslušnému útvaru policajného zboru,
 • orgánu sociálno-právnej ochrany detí.

 

Postupy pri prechovávaní a užívaní legálnych a nelegálnych drog na škole

 • Žiaci základnej školy nesmú fajčiť, piť alkoholické nápoje, požívať a vdychovať omamné látky a drogy, hrať o peniaze, a to aj mimo školy.
 • Je povinnosťou každého žiaka, učiteľa, vychovávateľa i ostatných zamestnancov školy informovať triedneho učiteľa o žiakovi, ktorý fajčí, pije alkohol alebo užíva drogy v školskom prostredí i mimo neho.
 • Po oznámení uvedenej skutočnosti sa triedny učiteľ diskrétne porozpráva so žiakom o jeho problémoch, o príčinách užívania návykových látok, o ich škodlivosti a o dôsledkoch ich užívania. O pohovore so žiakom urobí zápis do klasifikačného záznamu a v nastavajúcom období venuje žiakovi zvýšenú pozornosť.
 • Ak žiak v sledovanom období nezmení vzťah k návykovým látkam, triedny učiteľ žiakovi udelí pokarhanie triednym učiteľom.
 • Ak ani potom nedôjde ku zmene postojov žiaka, triedny učiteľ predvolá rodičov a zorganizuje spoločné stretnutie za účasti výchovného poradcu, koordinátora prevencie drogovej závislosti, zástupcu združenia rodičov školy a rady školy. Nasleduje pokarhanie žiaka riaditeľom školy a zápis do triedneho výkazu.
 • Ak ani vtedy žiak nezmení správanie, triedny učiteľ zorganizuje stretnutie, na ktoré pozve oboch rodičov, koordinátora prevencie drogových závislosti, zástupcu rady školy, prípadne policajta alebo kurátora. Po prešetrení skutočnosti kolektívny orgán navrhne opatrenia. Riaditeľ školy zabezpečí stretnutie s odborníkom – psychológom, lekárom. Žiakovi bude znížená známka zo správania.
 • Povinnosťou triedneho učiteľa je viesť evidenciu pochvál i priestupkov žiakov a o zistených skutočnostiach vhodnou formou informovať na triednických hodinách, na nástenných novinách v triede, spôsob riešenia zaznamenávať v klasifikačnom zázname alebo osobitnom zošite, pravidelne spolupracovať s rodičmi a o problémoch informovať pedagogickú radu pri riešení výchovných problémov.
 • Učiteľský dozor v čase prestávok bude vykonávať kontrolu priestorov školy v predmetnej veci, hlavný dôraz klásť na sociálne zariadenia a skryté priestory v areáli školy.
 • Pre všetkých žiakov školy organizovať dlhodobé športové súťaže, organizovať jednorazové spoločensko-kultúrne podujatia s cieľom odpútať žiakov školy od myšlienok na užívanie drog a toxikomániu. Na tieto účely využívať prostriedky z dotovaných na škole vypracovaných projektov, prípadne z príspevku združenia rodičov školy.
 • Koordinátor prevencie drogových závislostí zabezpečí výstavu najnovších odborných publikácií, premietanie filmov k problematike, cyklus besied a prednášok s odborníkmi v danej oblasti.
 • Triedni učitelia minimálne raz polročne alebo aktuálne podľa potreby budú na triednických hodinách diskutovať o závislostiach najrôznejšieho druhu (drogy, patologické využívanie voľného času, príslušnosť k spoločensky nežiaducim hnutiam a pod.).
 • Sporadicky monitorovať správanie žiakov na mládežníckych verejných akciách.
 • Rozšíriť spoluprácu školy s rodičmi a školskou samosprávou o aktivity v danej oblasti, iniciovať zapájanie rodičov do aktivít školy ‒ školské výlety, školské akcie a súťaže.
 • Spolupracovať s okolitými školami na vytváraní preventívnych stratégií a posilňovaní opatrení na znižovanie dopytu po drogách v rámci regiónu.

   

Článok 5
Práva a povinnosti zákonného zástupcu

Práva zákonného zástupcu

Zákonný zástupca žiaka má právo najmä:

 • žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania,
 • oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom školy, školským poriadkom,
 • byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
 • na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
 • zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
 • vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,
 • byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
 • zúčastniť sa dňa otvorených dverí.


Povinnosti zákonného zástupcu

Zákonný zástupca žiaka je povinný najmä:

 • dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, s náležitými učebnými pomôckami,
 • oznámiť dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní a doložiť doklad v súlade so školským poriadkom školy,
 • vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu výchovy a vzdelávania v škole a na plnenie školských povinností,
 • dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom školy,
 • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
 • informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
 • nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil,
 • zúčastňovať sa na triednych aktívoch združenia rodičov školy a dostaviť sa do školy na predvolanie triedneho učiteľa alebo vedenia školy.

 

Článok 6
Pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy

 • Žiak sa ku všetkým zamestnancom školy správa slušne a zdvorilo.
 • Žiak rešpektuje pokyny všetkých zamestnancov školy.
 • Zamestnanci školy rešpektujú dôstojnosť žiaka.
 • Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského poriadku musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého.
 • Žiak nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv postihovaný za to, že podá na iného žiaka, pedagogického zamestnanca či zamestnanca školy sťažnosť.
 • Výkonom práv začleneného žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nemôžu byť obmedzené práva ostatných žiakov, ktorí sú účastníkmi výchovy a vzdelávania (§ 29 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z. z.).
 • Každý zamestnanec školy sleduje správanie žiakov s cieľom nepripustiť, prípadne odhaliť sociálnopatologické javy v správaní žiakov, napr. šikanovanie žiakov, prechovávanie drog, poškodzovanie školského majetku a pod.
 • Pri akomkoľvek podozrení na šikanovanie a iné sociálnopatologické javy upozorní prevádzkový zamestnanec ktoréhokoľvek pedagogického pracovníka, ktorý je ďalej povinný postúpiť vec triednemu učiteľovi, výchovnému poradcovi a vedeniu školy.


Pedagogický zamestnanec je povinný:

 • Chrániť a rešpektovať práva žiaka a jeho zákonného zástupcu.
 • Zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave žiakov a výsledky psychologických vyšetrení, s ktorými prišiel do styku.
 • Rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka s ohľadom na ich osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie.
 • Usmerňovať a objektívne hodnotiť prácu žiaka.
 • Aktívne sa podieľať na kontakte so zákonným zástupcom žiaka.
 • Vykonávať pedagogickú alebo odbornú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami, hodnotami a cieľmi školského vzdelávacieho programu.
 • Viesť žiakov k dodržiavaniu hygienických zásad a zásad bezpečnej práce.
 • Poskytovať žiakovi a zákonnému zástupcovi poradenstvo alebo odbornú pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním, pravidelne informovať žiaka alebo jeho zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch výchovy a vzdelávania, ktoré sa ho týkajú, v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.
 • Viesť žiakov školy k uvedomelému dodržiavaniu pravidiel správania a k ochrane zariadenia a ostatného vlastníctva pred jeho poškodením, stratou, zničením a zneužitím.


Spolupráca školy a rodiny

 • Škola priebežne informuje zákonných zástupcov o prospechu a správaní žiaka.
 • Učiteľ oznamuje zákonným zástupcom nielen nepriaznivé správy o ich deťoch, ale aj kladné hodnotenia a pochvaly.
 • Jedným z prostriedkov na informovanie zákonných zástupcov je žiacka knižka (v tlačenej a internetovej podobe) alebo mail. Do žiackej knižky sa okrem hodnotenia žiaka vpisujú aj dôležité oznamy pre zákonných zástupcov. Na tento účel slúžia aj konzultačné hodiny.
 • Konzultačné hodiny učiteľov sú raz mesačne a to vždy prvý utorok v mesiaci od 13.30 do 15.00, sú zverejnené na webovej stránke školy.
 • Styk zákonného zástupcu žiaka s riaditeľstvom školy a s učiteľmi je možný iba po skončení vyučovania alebo v čase konzultačných hodín. Vo výnimočných prípadoch cez prestávky alebo na pozvanie učiteľom v určený čas.

 

Článok 7
Podmienky nakladania s majetkom školy a jeho ochrana

 • Žiak má na začiatku školského roka pridelené osobné pracovné miesto (stôl, stolička) vo svojej kmeňovej triede, za ktoré nesie osobnú zodpovednosť. V prípade jeho poškodenia je povinný – resp. jeho zákonný zástupca – nahradiť nábytok v plnej miere. 
 • Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a čistote svoje miesto, triedu a ostatné školské priestory, chrániť majetok pred poškodením.
 • Ak žiak úmyselne alebo z nedbalosti poškodí školský majetok, zákonní zástupcovia sú povinní škodu v plnej miere nahradiť.
 • Každý žiak je povinný mať učebnice a zošity riadne zabalené. Ak učebnicu stratí, musí ju zaplatiť.
 • Ak žiak prechádza z jednej školy na druhú, učebnice si ponecháva, odovzdá ich v tej škole, kde končí školský rok.

 

Článok 8
Iné

Žiacky kolektív triedy si so súhlasom triedneho učiteľa volí triednu žiacku samosprávu na čele s predsedom a ďalšími členmi podľa odporúčania triedneho učiteľa.

 • Predseda zastupuje triedu v školskom parlamente, dbá o poriadok, správanie spolužiakov a o inventár triedy. Predkladá požiadavky triednemu učiteľovi a ostatným vyučujúcim.
 • Povinnosti ďalších členov určuje triedny učiteľ.
 • Triedna žiacka samospráva je pomocný orgán triedneho učiteľa.


Povinnosti týždenníkov

Týždenníkov na nasledujúci týždeň určuje triedny učiteľ vždy v piatok. Sú dvaja, ich mená triedny učiteľ zapíše do triednej knihy.

Povinnosti týždenníkov sú najmä:

 • pred vyučovaním skontrolovať poriadok v triede,
 • pred vyučovaním a počas prestávok zotrieť tabuľu, pripraviť kriedy a učebné pomôcky na vyučovanie podľa pokynov vyučujúcich,
 • ak sa vyučujúci v priebehu 5 minút nedostaví na vyučovanie, oznámiť to zástupcovi riaditeľa školy,
 • na každej hodine hlásiť vyučujúcemu chýbajúcich žiakov,
 • po skončení vyučovania v triede uložiť pomôcky, zotrieť tabuľu a uložiť kriedu, zatvoriť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlo a skontrolovať zatvorenie okien,
 • dbať o estetické prostredie triedy, vrátane starostlivosti o kvety a triedenia odpadu.

 

Článok 9
Záverečné ustanovenie

 1. Zmeny a doplnky školského poriadku vydáva riaditeľ školy po prerokovaní s orgánmi školskej samosprávy a v pedagogickej rade.
 2. Školský poriadok sa zverejnení v zborovni, v miestnosti zástupcu riaditeľa školy, v riaditeľni a na webovom sídle školy. Na tabuli oznamov pred vchodom do budovy školy sa zverejní obsah školského poriadku s odkazom, kde je možné prečítať si jeho plné znenie.
 3. Školský poriadok nadobúda účinnosť dňom 5. 9. 2016. Týmto dňom sa ruší školský poriadok z 3. 9. 2015.
 4. Dodatky k školskému poriadku boli prerokované na pedagogickej rade dňa 25. 8. 2017.
 5. Žiaci budú o školskom poriadku a jeho dodatkoch preukázateľne informovaní triednymi učiteľmi.
 6. Školský poriadok spolu s dodatkami nadobúda účinnosť dňom 5. 9. 2017.

 

Úplné znenie školského poriadku Skolsky_poriadok.pdf

Dodatky k školského poriadku Skolsky_poriadok_dodatky.pdf

                                                     Skolsky_poriadok_dodatky2.pdf

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Melíškova 650, 908 73 Veľké Leváre
 • Riaditeľ +421 34 7794110, 0911 979375

  Sekretariát +421 34 7751608

  Zástupca riaditeľa pre ZŠ 0911 979380, zastupca.zs@levare.sk

  Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 0910451150, zastupca.ms@levare.sk

  Materská škola 0910 451150

  Školská jedáleň 0914 214552

Fotogaléria