Navigácia

Školský poriadok

Článok 1
Základné údaje o prevádzke školy

Základné údaje o prevádzke školy

 • Školská budova sa otvára o 6.00 hod. Do školskej budovy sa na vyučovanie vchádza hlavným vchodom v čase od 7.45 do 7.55 hod. Budova školy sa o 8.00 hod. zamyká.
 • Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, schváleného riaditeľom školy. Začiatok vyučovania je o 8.00 hod. Vyučovacia hodina trvá 45 minút, začína a končí zvonením.
 • Cvičenia na ochranu človeka a prírody škola zabezpečuje podľa samostatných plánov (účelové cvičenia, didaktické hry, plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik a pod.).
 • Ostatná organizácia školského roka je zabezpečovaná podľa Organizačných pokynov MŠVVaŠ SR.

 

1.2       Rozvrh hodín

Každý žiak a pedagogický zamestnanec je povinný rešpektovať rozvrh hodín. Rozvrh hodín schválený riaditeľom školy je zverejnený v každej triede a na webovej stránke školy. Rozvrh dozorov je zverejnený na príslušných chodbách. Rozvrh hodín a rozvrh dozorov sa nachádza aj v zborovni. Vyučujúci sú povinní dodržiavať ich. Začiatok vyučovania je o 8.00 hod. V čase od 8.00 do 8.10 prebieha v každej triede aktivita - Ranný kruh. Vyučovacia jednotka trvá 45 minút, začína a končí zvonením. Prestávky medzi vyučovacími hodinami trvajú 15, 5 a 30 minút. Prvé dve prestávky sú 15-minútové.
 

1.3       Časové rozdelenie dňa

07.45 – 07.55 hod.             Príchod do školy

08.00 – 08.10 hod.             Ranný kruh

                       5-minútová prestávka

08.15 - 09.00  hod.                1. vyučovacia hodina

                         15-minútová prestávka

09.15 – 10.00 hod.             2. vyučovacia hodina

                         15-minútová  prestávka

10.15 – 11.00 hod.             3. vyučovacia hodina

                        5-minútová  prestávka

11.05 – 11.50 hod.             4. vyučovacia hodina

                        5-minútová prestávka

11.55 – 12.40 hod.             5. vyučovacia hodina

                        5-minútová prestávka

12.45 – 13.30 hod.             6. vyučovacia hodina

                        30-minútová prestávka

14.00 – 14.45 hod.             7. vyučovacia hodina

 

Článok 2
Dochádzka žiakov do školy

2.1       Príchod žiakov do školy

 • Žiaci prichádzajú na vyučovanie najneskôr 10 minút pred začiatkom vyučovania.
  5 minút pred začiatkom vyučovania musia byť v triede s pripravenými učebnými pomôckami.
 • Na popoludňajšie vyučovanie a záujmovú činnosť prichádzajú žiaci 5 minút pred začiatkom vyučovania (záujmovej činnosti).
 • Po príchode do budovy je žiak povinný sa prezuť v priestore šatní do zdravotne vyhovujúcich prezuviek. Z bezpečnostných dôvodov odporúčame, aby prezuvky mali uzatvorenú pätu a nesmú zanechávať na podlahe čierne stopy.
 • Po príchode na popoludňajšie vyučovanie/záujmovú činnosť čaká žiak pred budovou školy.
 • V prípade nepriaznivého počasia žiak čaká na vyučovanie/záujmovú činnosť v budove školy pod určeným dozorom (vrátnica).
 • Pri skoršom príchode žiak čaká vo vestibule školy, do triedy môže ísť až na pokyn dozor konajúceho učiteľa.
 • Jazdiť na bicykloch a iných dopravných prostriedkoch, používať kolieskové korčule, skejtbord v areáli školy a na príchodových chodníkoch je neprípustné. Bicykel sa odkladá na vyhradené miesto do stojana na bicykle.
 • Do školy sa prichádza po vyhradených chodníkoch, nie po trávnatých plochách.
 • Počas vyučovania a cez prestávky nesmie žiak bez dovolenia učiteľa odísť z budovy alebo areálu školy.
 • Budovu školy môže žiak opustiť, ak sa na vrátnici preukáže priepustkou vyplnenou triednym učiteľom alebo vedením školy.
   

2.2       Odchod žiakov zo školy

 • Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do tašky, očistí si svoje pracovné miesto a okolie od papierov a iných nečistôt, vyberie odpadky a všetky veci z lavice a vyloží stoličku na lavicu.
 • Na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu. Žiaci sa na chodbe správajú slušne, nekričia a v pokoji odchádzajú do šatne, kde sa prezujú, oblečú a opustia školskú budovu. Dodržujú pokyny dozor konajúceho zamestnanca.
 • Žiak je povinný po ukončení vyučovania opustiť školský areál. V budove školy sa môžu zdržiavať iba žiaci, ktorí majú záujmové krúžky alebo iné akcie, pri ktorých je prítomný pedagogický dozor. Škola nenesie zodpovednosť za žiaka, ktorý poruší toto nariadenie.
   

2.3       Ospravedlňovanie neprítomnosti žiakov na vyučovaní, uvoľňovanie žiakov

 • Žiak je povinný dochádzať na vyučovanie a ostatné podujatia organizované školou pravidelne a dochvíľne (dodržiavať rozvrh hodín, účasť na vyučovaní voliteľných predmetov, záujmovej činnosti atď.).
 • Vyučovanie a podujatia školy môže žiak vymeškať pre chorobu, vážnu udalosť v rodine, pre veľmi nepriaznivé počasie a nepredvídané dopravné pomery.
 • Z určitých závažných dôvodov môže zákonný zástupca žiaka požiadať o uvoľnenie z vyučovania – z jednej hodiny uvoľňuje príslušný vyučujúci, z viacerých hodín
  a z celého vyučovacieho dňa triedny učiteľ, z viacerých dní riaditeľ školy po predložení písomnej žiadosti zákonným zástupcom (napr. vystúpenie s ľudovým súborom, reprezentácia športového klubu, ktorého je žiak členom, pobyt s rodičmi v zahraničí a pod.).
 • Ak žiak ostane doma pre nepredvídanú príčinu, zákonný zástupca je povinný oznámiť triednemu učiteľovi príčinu neprítomnosti bez zbytočného odkladu a najneskôr nasledujúci deň.
 • Každú neúčasť na vyučovaní je žiak povinný ospravedlniť hodnoverným dokladom alebo písomným ospravedlnením zákonného zástupcu žiaka, lekára.
 • Účasť na vyučovaní na 7. hodine je pre žiakov povinná.
 • Žiak nesmie svojvoľne odísť zo školy.
 • V prípade uvoľnenia žiaka z vyučovania ako aj pri odchode mladšieho žiaka zo školy a školského klubu ho musí osobne prevziať zákonný zástupca alebo osoba splnomocnená na tento úkon. V prípade, že zákonný zástupca súhlasí, aby žiak odchádzal zo školy bez sprievodu, musí písomne upovedomiť triedneho učiteľa.
 • Žiak, ktorý bol oslobodený od vyučovania niektorého predmetu, musí byť prítomný na vyučovaní predmetu v predpísanom úbore a zamestnáva sa pomocnými úlohami pri vyučovaní.
 • Ak je predmet, v ktorom je žiak oslobodený, zaradený na prvú alebo poslednú vyučovaciu hodinu, žiak sa na vyučovaní predmetu nezúčastňuje na základe rozhodnutia riaditeľa školy vydaného na žiadosť zákonných zástupcov.


Článok 3
Práva a povinnosti žiaka

3.1       Práva žiaka

Každý žiak má právo:

 • na ochranu zdravia a bezpečnosť pri výchovno-vzdelávacom procese,
 • na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a zdravotný stav,
 • na úctu k svojmu vierovyznaniu, svetonázoru a etnickej príslušnosti,
 • na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľov i spolužiakov,
 • na komunikáciu so zamestnancami školy v duchu zásad humanity a tolerancie,
 • na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému a duševnému násiliu,
 • vyjadriť svoj názor na čokoľvek primeraným spôsobom,
 • položiť otázku týkajúcu sa daného učiva a dostať na ňu odpoveď,
 • na jemu zrozumiteľný výklad učiva,
 • na objektívne hodnotenie,
 • na oboznámenie sa s kritériami, podľa ktorých je hodnotený, a poznať výsledok hodnotenia,
 • na dodržiavanie základných psychohygienických noriem vo výchovno-vzdelávacom procese,
 • na zapožičanie učebníc a povinnosť vrátiť ich nepoškodené po ročnom užívaní škole,
 • na prestávku, ako ju stanovuje školský poriadok školy, na oddych v celom rozsahu trvania prestávky,
 • ospravedlniť svoju nepripravenosť na vyučovaciu hodinu pred jej začiatkom zo závažného dôvodu,
 • zdravotne postihnutý žiak má právo na primerané personálne, materiálno-technické a priestorové podmienky.
   

3.2       Povinnosti žiaka

K povinnostiam žiaka patrí:

 • osvojiť si vedomosti, zručnosti a návyky poskytované základnou školou,
 • osvojiť si a zachovávať základné pravidlá a časový harmonogram a program školy, rešpektovať jej zameranie a svojimi vzájomnými vzťahmi prispieť k dobrej atmosfére,
 • osvojiť si zásady mravného správania, vedomosti a praktické zručnosti na veku primeranej úrovni,
 • svojím vystupovaním a činnosťou neobmedzovať osobnú slobodu iných a neohrozovať ich mravnosť, zdravie a bezpečnosť,
 • osvojiť si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich,
 • byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických a iných zamestnancov a správať sa 
  v škole i mimo nej tak, aby robil česť sebe i škole,
 • chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok, pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a jej okolí,
 • zachovávať osobnú hygienu a hygienu prostredia, byť v škole vhodne a čisto upravený, nevzbudzovať svojím zovňajškom pohoršenie (viď. príloha č.1)
 • šetriť školské zariadenia, chrániť ich pred poškodením, hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami,
 • dodržiavať vyučovací čas, rozvrh prestávok, zasadací poriadok v triedach a plniť ďalšie pokyny obsiahnuté v školskom poriadku školy,
 • udržiavať v škole poriadok - v triedach, na chodbách i v areáli školy,
 • mobilné telefóny, ipody, smartfóny a iné multimediálne zariadenia má žiak prísne zakázané nosiť a používať ich v škole bez dovolenia riaditeľa školy! V prípade, že žiak bude mať takéto zariadenia v škole, budú mu bezodkladne odobraté a ich vrátenie sa riadi pravidlami školského poriadku (viď. príloha č. 2).
 • Vyššie uvedené predmety nepatria medzi povinné učebné pomôcky, preto škola zakazuje všetkým žiakom nosiť ich do školy.
   

3.3       Správanie žiakov v škole

 • Žiak dochádza na vyučovanie a všetky školské podujatia včas, riadne pripravený, so všetkými učebnicami a školskými potrebami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie.
 • Žiak má triednym učiteľom určené miesto podľa zasadacieho poriadku, ktoré nesmie v priebehu vyučovania svojvoľne meniť. V odborných učebniach a v dielni určuje žiakovi miesto príslušný vyučujúci.
 • Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.
 • Žiak ihneď oznámi príslušnému vyučujúcemu každý, aj drobný úraz alebo zdravotný problém.
 • Žiak môže opustiť triedu, cvičisko, pracovné miesto alebo školu len so súhlasom vyučujúceho.
 • Manipulovať s oknami, žalúziami, svetelnými vypínačmi a didaktickou technikou umiestnenou v učebniach môžu žiaci len so súhlasom učiteľa.
 • Otvárať okná smie žiak len v prítomnosti učiteľa.

 

3.4       Správanie žiakov cez prestávky

 • Počas prestávok sa žiaci zdržiavajú v triedach alebo na príslušných chodbách. Žiaci desiatujú, pripravujú na nasledujúcu hodinu.
 •  Pohyb po chodbách mimo svojho poschodia, po schodiskách a iných priestoroch školy bez dovolenia dozor konajúceho alebo triedneho učiteľa je zakázaný!
 • Počas 10-minútových prestávok sa žiaci zdržiavajú v triedach alebo na príslušných chodbách. Dvere do triedy majú dokorán otvorené.

15-minútovú prestávku môžu žiaci tráviť v školskom átriu alebo na chodbe na poschodí, na ktorom sa nachádza ich trieda. V daných priestoroch môžu byť len s dozor konajúcim učiteľom.

 • Z dôvodu bezpečnosti sa po chodbách a schodištiach chodí vpravo a krokom.
 • Odpadky odhadzujú žiaci do košov, je zakázané rozhadzovať odpadky po chodbách, toaletách, hádzať ich do záchodových mís, pisoárov a umývadiel.
 • Presun z triedy do triedy a do odborných učební, vynímajúc telocvične a učebňu techniky, uskutočňujú žiaci samostatne 5 minút pred koncom prestávky. Riadia sa pokynmi vyučujúceho.
 • Presun priestorov telocvične a učebne techniky uskutočňujú žiaci samostatne na konci prestávky. Riadia sa pokynmi vyučujúceho.
 • Počas 15-minútových prestávok majú žiaci možnosť kúpiť si občerstvenie v mliečnom automate.
 • Na toaletách sa žiaci zdržiavajú len nevyhnutný čas, šetria toaletnými potrebami.

 

3.5  Správanie žiakov v školskej jedálni

 • Do školskej jedálne prichádza žiak v prezuvkách.
 • Tašky a vrchné ošatenie si odkladá na určené miesto.
 • Žiaci dbajú o poriadok a správne stolovanie.
 • Po jedle odnesú špinavý riad k okienku zberu špinavého riadu.
 • Žiaci sa správajú slušne a zdvorilo k personálu kuchyne.
 • Žiaci sa riadia pokynmi pedagogického dozoru v školskej jedálni.

 

 

3.6       Správanie žiakov mimo školy

 • Žiak je povinný správať sa slušne na školských výletoch, školských akciách i mimo školy aj v mimovyučovacom čase, počas voľných dní a školských prázdnin.
 • Žiak je zdvorilý voči všetkým osobám v škole i mimo nej.
 • Chráni si svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbá o bezpečnosť na ulici a dodržuje dopravné predpisy.
 • Žiak sa vo večerných hodinách na verejných, kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach zúčastňuje iba v sprievode zákonných zástupcov alebo inej dospelej osoby.

 

3.7       Žiakom nie je povolené:

 • Prinášať do školy veci, časopisy, hry, fotografie a hry akéhokoľvek mediálneho formátu, ktoré propagujú pornografiu.
 • Manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy (napr. hasiace prístroje, elektrické zásuvky atď.).
 • Používať vulgárne výrazy.
 • Priniesť do školy a používať mobilný telefón alebo iné multimediálne zariadenie.
 • Nosiť do školy cenné veci a neprimerane vysoké čiastky peňazí; v prípade straty či odcudzenia ide o osobnú zodpovednosť žiaka a zákonného zástupcu.
 • Robiť si zvukový a obrazový záznam na hodine bez súhlasu vyučujúceho, ako aj zverejňovať urážlivé komentáre na vyučujúcich na sociálnych sieťach. (Pozor, toto môže mať u starších žiakov aj trestnoprávne následky.)
 • Šikanovať alebo sa zúčastňovať šikany či kyberšikany na spolužiakoch, zamestnancoch školy či iných osobách. V prípade podozrenia na výskyt šikany v školskom i mimoškolskom prostredí sa škola riadi školským poriadkom a príslušnou smernicou, ktorá je súčasťou školskej dokumentácie.
 • Našepkávať, zabávať sa počas vyučovacej hodiny.
 • Prechovávať zbrane a predmety ohrozujúce zdravie (napr. nôž, zábavná pyrotechnika, sklenené nádoby, horľavé látky a iné).
 • Prejavovať alebo propagovať rasovú, náboženskú či inú intoleranciu.

 

3.8      Opatrenia vo výchove

3.8.1    Pochvaly a ocenenia

Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností alebo za statočný čin možno žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie.

 

Pochvala triednym učiteľom

Udeľuje sa za:

 • výborný prospech (do priemeru známok 1,5 bez známky 3 – dobrý),
 • vzorné a príkladné správanie,
 • reprezentáciu triedy v školských súťažiach,
 • aktívnu pomoc učiteľom pri riešení úloh,
 • udeľuje sa spravidla najviac 2x ročne (písomne).

 

Pochvala riaditeľom školy

Udeľuje sa za:

 • výborný prospech (do priemeru známok 1,0),
 • úspešnú reprezentáciu školy,
 • prezentáciu školy na verejnosti,
 • schopnosť spolupráce a ochotu pomôcť iným,
 • za záslužný alebo statočný čin,
 • udeľuje sa pri koncoročnom hodnotení žiakov (písomne).
   

3.8.2    Napomenutie, pokarhanie, znížená známka zo správania

Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu udeliť napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa, ako aj udeliť zníženú známku zo správania.

 

Napomenutie od triedneho učiteľa

Udeľuje sa za:

 • bezdôvodný oneskorený príchod na vyučovanie,
 • neprezúvanie sa v priestoroch školy,
 • nesplnenie si povinnosti týždenníka,
 • za porušenie zákazu používania mobilného telefónu a iných multimediálnych zariadení (za odobratie zariadenia druhýkrát),
 • nevhodné správanie voči učiteľom a zamestnancom školy,
 • iné menej závažné priestupky podľa posúdenia triedneho učiteľa,
 • nedbalú školskú dochádzku – do 5 neospravedlnených vymeškaných hodín (ďalej len  NH),
 • spravidla podľa situácie a potreby.

 

Pokarhanie od triedneho učiteľa

Udeľuje sa za:

 • vulgárne vyjadrovanie,
 • vyhadzovanie odpadkov cez okná školy, sedenie alebo státie na okenných parapetoch a vykláňanie sa z okien,
 • naháňanie sa po triede a chodbe školy,
 •  za porušenie zákazu používania mobilného telefónu a iných multimediálnych zariadení (za odobratie zariadenia tretíkrát),
 • porušenie zákazu svojvoľne manipulovať s učebnými pomôckami, pracovným náradím, strojmi a prístrojmi v špeciálnych učebniach,
 • záškoláctvo – od 5 do 10 NH,
 • za neadekvátne správanie sa na vyučovacích hodinách, ako aj počas prestávok,
 • za neslušné správanie sa, nevhodné a vulgárne nadávky spolužiakom, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy,
 • spravidla 2x ročne (písomne).

 

Pokarhanie od riaditeľa školy

Udeľuje sa za:

 • fajčenie, užívanie žuvacieho tabaku, požívanie alkoholických nápojov a iných druhov toxikománie v školských priestoroch a na školských akciách,
 • podvádzanie, krádeže, šikanovanie, záškoláctvo – od 10 do 14 NH,
 • opakujúce sa neslušné správanie, opakované nevhodné a vulgárne nadávky spolužiakom, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy,
 • za porušenie zákazu používania mobilného telefónu a iných multimediálnych zariadení (za odobratie zariadenia štvrtýkrát),
 • ignorovanie výziev učiteľa k práci, znemožňovanie práce učiteľom a spolužiakom,
 • pri hodnotení spravidla 2x ročne (písomne).
   

Znížená známka zo správania na 2. stupeň

Udeľuje sa za:

 • záškoláctvo – 15 až 30 NH, opakované opustenie školy bez povolenia,
 • šikanu a kyberšikanu,
 • opakované fajčenie, užívanie žuvacieho tabaku a požívanie alkoholických nápojov a iných druhov toxikománie v školských priestoroch a na školských akciách,
 • prinášanie predmetov ohrozujúcich život a zdravie a predmetov, ktoré rozptyľujú pozornosť žiakov pri vyučovaní,
 • úmyselné poškodenie školského zariadenia,
 • za porušenie zákazu používania mobilného telefónu a iných multimediálnych zariadení (za odobratie zariadenia piatykrát),
 • falšovanie lekárskych ospravedlnení a ospravedlnení od zákonných zástupcov,
 • prepísanie známky v žiackej knižke.
   

Znížená známka zo správania na 3. stupeň

Udeľuje sa za:

 • opakujúce sa závažné priestupky,
 • krádež, závažné prejavy šikany a kyberšikany,
 • úmyselné ublíženie na zdraví,
 • záškoláctvo – od 31 do 60 NH.

 

Znížená známka zo správania na 4. stupeň

Udeľuje sa za:

 • spáchanie takého zločinu, ktorým bola ohrozená výchova ostatných žiakov,
 • spáchanie takého činu, pri ktorom boli ohrozené bezpečnosť a zdravie žiakov a zamestnancov školy,
 • záškoláctvo nad 60 NH.
   

3.8.3 Ochranné opatrenie

Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie spolužiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania a umiestnenie žiaka za prítomnosti pedagogického zamestnanca do samostatnej miestnosti. Riaditeľ školy okamžite bezodkladne privolá zákonného zástupcu, zdravotnú pomoc, policajný zbor. Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam.

 

Článok 4
Podmienky na ochranu zdravia žiakov

4.1       Podmienky na ochranu zdravia žiakov

 • Žiak je povinný dodržiavať všetky pravidlá týkajúce sa bezpečného správania v škole.
 • 10-minútové prestávky sú určené na krátky oddych, prípravu na nasledujúcu hodinu. Po prvej a druhej vyučovacej hodine sú prestávky (15 minút) určené na nákup v mliečnom automate
  a desiatu. V prípade potreby zakúpenia desiaty v mliečnom automate, žiak nebeží po chodbe.
 • Žiak má zakázané vykláňať sa z okien, sedieť na parapetných doskách, manipulovať s oknami bez dozoru učiteľa.
 • V prípade priaznivého počasia vychádzajú žiaci počas 15. minútových prestávok na pokyn dozor konajúcich učiteľov do átria školy. Vyhradené priestory žiak nemôže v žiadnom prípade opustiť bez súhlasu dozoru.
 • Do odborných učební sa žiak presúva na pokyn učiteľa.
 • V prípade, že žiak utrpí na vyučovacej hodine alebo cez prestávku akýkoľvek úraz, nahlási to ihneď vyučujúcemu alebo dozor konajúcemu učiteľovi, resp. triednemu učiteľovi. Ak to nemôže v prípade úrazu urobiť sám, požiada o nahlásenie spolužiaka alebo iného žiaka školy, ktorý sa nachádza v jeho blízkosti.
 • Žiak školy má prísny zákaz fajčiť, požívať alkoholické nápoje, drogy a iné omamné látky v škole, v celom areáli školy, ale aj mimo školy a na všetkých akciách organizovaných školou. Aj prinesenie cigariet, alkoholu, drog, prípadne iných omamných látok do areálu školy sa považuje za mimoriadne závažné a hrubé porušenie školského poriadku. Rovnako aj propagácia týchto látok na oblečení žiakov či inými predmetmi je zakázaná.
 • Ak vyučujúci zistí u žiaka alkohol, zápalky, cigarety či iné drogy a omamné látky, odoberie ich žiakovi a odovzdá riaditeľovi školy.
 • Žiak chodí do školy čisto a primerane veku oblečený. Odporúčame prezúvať sa do zdravotne vyhovujúcich prezuviek (obuv so svetlou podrážkou a  plnou pätou).
 • Pri prácach v dielni, na pozemku, v odborných učebniach a na hodinách telesnej výchovy dodržiava predpisy, o ktorých ho poučia učitelia daných predmetov.
 • Na hodiny výtvarnej výchovy, pracovnej výchovy a telesnej výchovy si nosí vhodný pracovný a športový úbor.
 • Ak žiak ochorie alebo sa zdržuje v prítomnosti osôb, ktoré ochoreli na prenosnú chorobu, ihneď túto skutočnosť zákonný zástupca oznámi riaditeľovi školy.
 • V prípade, že sa žiak počas vyučovania necíti zdravotne v poriadku, ohlási to ihneď vyučujúcemu.
 • Žiak sa stará o svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov. Správa sa tak, aby sebe ani svojim spolužiakom nespôsobil ujmu na zdraví. Dodržiava pokyny na zachovanie čistoty v triede a v škole, dodržiava zásady osobnej hygieny.
 • Žiak nesmie nosiť do školy predmety ohrozujúce vlastné zdravie a zdravie spolužiakov a pedagogických zamestnancov.
 •  

4.2       Ochrana žiakov pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

4.2.1    Prevencia a riešenie šikanovania a kyberšikanovania v škole

Charakteristika šikanovania

Šikanovaním je akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorých zámerom je ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, ich ohrozovanie alebo zastrašovanie. Ide o cielené a opakované použitie psychického alebo fyzického násilia voči žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa nevedia alebo nemôžu brániť. Šikanovanie môže zanechať následky na psychickom a fyzickom zdraví.

Znaky šikanovania

 • Úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému ublíženiu druhému,
 • agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov,
 • opakované útoky,
 • nevyrovnaný pomer síl medzi agresorom a obeťou.

 

 

Prejavy šikanovania

 • fyzické útoky (napr. bitky, škrabance, kopance, úder, ...)
 • urážlivé prezývky, nadávky,
 • verbálne útoky,
 • rozširovanie nepravdivých informácií, ohováranie, klamstvá,
 • posmech, neslušné gestá,
 • tvrdé príkazy vykonať určitú vec proti svojej vôli,
 • odcudzenie veci, prehliadanie a ignorovanie obete.

 

Znaky kyberšikanovania a elektronického obťažovania

 • ide o útoky realizované prostredníctvom on–line priestoru/aplikácii,
 • kyberšikana prevažne začína ako nevinný žart, ktorý postupne začne meniť život medzi rovesníkmi i v domácom prostredí,
 • ponižovanie, urážanie, vydieranie, zastrašovanie a obťažovanie, ktoré sa deje prostredníctvom online priestoru/ aplikácií a mobilných zariadení (prostredníctvom chatu, sms správ, mms správ, e-mailom, tweetom, komentárom, zverejnením komentárov iného, preposielaním správ, zverejnením fotografií správ, alebo kópií správ, alebo príspevkov atď.). Často ide o typické prejavy psychickej šikany, na ktoré sú využívané elektronické prostriedky a sú realizované prostredníctvom online priestoru,
 • elektronické obťažovanie je úmyselné konanie, ktorým je niekto (žiak, alebo zamestnanec školy) opakovane ponižovaný, zastrašovaný, alebo dlhodobo inak obťažovaný inou osobou,
 • elektronickým obťažovaním je neoprávnené zverejnenie, sprístupnenie, alebo preposlanie či zdieľanie fotografií, videa, alebo zvukového záznamu (bez súhlasu, alebo bez vedomia dotknutej osoby a to opakovane, alebo jednorazovo) iným osobám.

Z hľadiska priestupkového zákona môže šikanovanie napĺňať skutkovú podstatu priestupkov (proti občianskemu spolunažívaniu, proti majetku).

Z hľadiska trestného zákona môže šikanovanie naplniť skutkovú podstatu trestného činu (prečin alebo zločin – ohováranie aj na sociálnych sieťach, nebezpečné vyhrážanie, ublíženie na zdraví, obmedzovanie osobnej slobody, nátlak, vydieranie, lúpež, krádež, poškodzovanie cudzej veci, neoprávnené užívanie cudzej veci).

Páchateľom trestného činu je ten, kto trestný čin spáchal sám. Za spolupáchateľstvo trestného činu sa považuje, ak bol trestný čin spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých osôb.

Trestne zodpovedný je ten, kto v čase spáchania činu dovŕšil 14. rok veku.

Pedagogický zamestnanec, ktorému bude známy prípad šikanovania a neprijme v tomto smere žiadne opatrenie, sa vystavuje riziku trestného postihu. Svojím konaním môže naplniť i skutkovú podstatu trestného činu – neprekazenia, neoznámenia trestného činu alebo ublíženia na zdraví, a to tak, že inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví tým, že poruší oznamovaciu povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia či funkcie.
 

Prevencia šikanovania a kyberšikanovania

Škola netoleruje šikanovanie v žiadnych podobách!!! V rámci účinnej prevencie šikanovania škola:

 • vytvára priaznivú klímu,
 • zabezpečuje úzku spoluprácu medzi žiakmi, zamestnancami školy a zákonnými zástupcami, jasne vymedzuje možnosť oznamovať aj zárodky šikanovania (pri zachovaní dôvernosti oznámení),
 • školským poriadkom jasne stanovuje pravidlá správania, vrátane sankcií za ich porušovanie, vedie písomnú dokumentáciu o riešení konkrétnych prípadov šikanovania,
 • v súlade s pracovným poriadkom zaisťuje zvýšený dozor pedagogických zamestnancov cez prestávky, pred začiatkom vyučovania, po jeho skončení, v čase záujmovej a mimoškolskej činnosti v priestoroch, kde by mohlo dôjsť k šikanovaniu (toalety, šatne),
 • pre pedagogických zamestnancov a zákonných zástupcov organizuje semináre
  s odborníkmi zaoberajúcimi sa danou problematikou,
 • informuje verejnosť o tom, čo robiť v prípade, keď sa dozvie o šikanovaní (poskytnutie kontaktov na inštitúcie, ktoré sa šikanovaním zaoberajú),
 • zabezpečuje vzdelávanie triednych učiteľov, koordinátorov prevencie a výchovných poradcov v oblasti prevencie šikanovania,
 • pri riešení problémov so šikanovaním úzko spolupracuje s odborníkmi príslušného centra výchovnej a psychologickej prevencie,
 • stanovuje oznamovaciu povinnosť pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom okamžite upozorniť na problémy šikanovania vedenie školy, ktoré bez meškania problém rieši a každej obeti poskytne okamžitú pomoc.
   

Metódy riešenia šikanovania a kyberšikanovania školou

 • Zaistenie ochrany obetiam.
 • Rozhovor so žiakmi, ktorí na šikanovanie upozornili, rozhovor s obeťou, s agresormi.
 • Nájdenie vhodných svedkov (individuálne, prípadne konfrontačné rozhovory so svedkami). Nikdy nekonfrontovať obete a agresorov! Zabránenie agresorom krivo vypovedať, izolovanie, neumožnenie dohody na spoločnej výpovedi.
 • Kontaktovanie zákonných zástupcov.
 • Kontaktovanie centra výchovného a psychologického poradenstva alebo diagnostického centra.
 • Poskytnutie podpory obeti.
 • Nahlásenie závažnejšieho prípadu šikanovania polícii.

 

Opatrenia

Pre obete:

 • Odporúčanie zákonným zástupcom obetí vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť.
 • Zorganizovanie skupinového intervenčného programu riaditeľom školy v spolupráci s centrom výchovného a psychologického poradenstva.
   

Pre agresorov:

 • Odporúčanie zákonným zástupcom agresorov vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť.
 • Udelenie opatrenia vo výchove – napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľom školy, zníženie známky zo správania.
 • Preradenie žiaka do inej triedy, ak to podmienky školy dovoľujú.
 • V mimoriadnych prípadoch:
 • odporučenie rodičom umiestniť žiaka na dobrovoľný diagnostický pobyt do príslušného diagnostického centra alebo liečebno-výchovného sanatória,
 • oznámenie príslušnému ÚPSVaR – odbor sociálnoprávnej ochrany detí za účelom využitia nutných výchovných opatrení v prospech maloletých v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene
  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • oznámenie príslušnému útvaru policajného zboru SR, ak došlo k závažnejšiemu prípadu šikanovania, pri ktorom je podozrenie, že bol spáchaný trestný čin.
   

Spolupráca školy s rodičmi žiakov

 • Pri podozrení zo šikanovania škola predvolá rodičov obete i agresorov na pohovor
  s riaditeľom školy v prítomnosti výchovného poradcu alebo koordinátora prevencie.
  Z pohovoru sa vyhotoví písomný zápis.
 • Upozorní rodičov, aby sledovali možné príznaky šikanovania a ponúkne im pomoc.
 • Zabezpečí taktný prístup a zachovanie dôvernosti informácií zo strany pedagogických zamestnancov.
   

Spolupráca školy s inými inštitúciami

V rámci prevencie šikanovania škola:

 • úzko spolupracuje s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len CPPPaP),
 • riadi sa opatreniami a odporúčaniami štátnej školskej inšpekcie a CPPPaP.

Pri podozrení, že šikanovanie naplnilo skutkovú podstatu priestupku alebo trestného činu, je riaditeľ školy povinný bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť:

 • príslušnému útvaru policajného zboru,
 • orgánu sociálnoprávnej ochrany.
   

4.2.2    Postupy pri prechovávaní a užívaní legálnych a nelegálnych drog na škole

 • Žiaci základnej školy nesmú fajčiť, piť alkoholické nápoje, požívať a vdychovať omamné látky a drogy, hrať o peniaze, a to aj mimo školy.
 • Je povinnosťou každého žiaka, učiteľa, vychovávateľa i ostatných zamestnancov školy informovať triedneho učiteľa o žiakovi, ktorý fajčí, pije alkohol alebo užíva drogy v školskom prostredí i mimo neho.
 • Po oznámení uvedenej skutočnosti sa triedny učiteľ diskrétne porozpráva so žiakom o jeho problémoch, o príčinách užívania návykových látok, o ich škodlivosti
  a o dôsledkoch ich užívania. O pohovore so žiakom urobí zápis do elektronickej žiackej knižky a v nastávajúcom období venuje žiakovi zvýšenú pozornosť.
 • Ak žiak v sledovanom období nezmení vzťah k návykovým látkam, triedny učiteľ žiakovi udelí pokarhanie triednym učiteľom, predvolá rodičov a zorganizuje spoločné stretnutie za účasti výchovného poradcu/školského psychológa, koordinátora prevencie drogovej závislosti, zástupcu vedenia školy. Nasleduje pokarhanie žiaka riaditeľom školy.
 • Ak ani vtedy žiak nezmení správanie, triedny učiteľ opätovne zorganizuje stretnutie, na ktoré pozve prípadne i policajta alebo kurátora. Po prešetrení skutočnosti kolektívny orgán navrhne opatrenia. Riaditeľ školy zabezpečí stretnutie s odborníkom – psychológom, lekárom. Žiakovi bude znížená známka zo správania.
 • Povinnosťou triedneho učiteľa je viesť evidenciu pochvál i priestupkov žiakov a o zistených skutočnostiach vhodnou formou informovať na triednických hodinách, na nástenných novinách v triede, spôsob riešenia zaznamenávať v školskej dokumentácii, pravidelne spolupracovať s rodičmi a o problémoch informovať pedagogickú radu pri riešení výchovných problémov.
 • Učiteľský dozor v čase prestávok bude vykonávať kontrolu priestorov školy v predmetnej veci, hlavný dôraz klásť na sociálne zariadenia a skryté priestory v areáli školy.
 • Pre všetkých žiakov školy organizovať dlhodobé športové súťaže, organizovať jednorazové spoločensko-kultúrne podujatia s cieľom odpútať žiakov školy od myšlienok na užívanie drog a toxikomániu. Na tieto účely využívať prostriedky z dotovaných na škole vypracovaných projektov, prípadne z príspevku združenia rodičov školy.
 • Koordinátor prevencie drogových závislostí zabezpečí výstavu najnovších odborných publikácií, premietanie filmov k problematike, cyklus besied a prednášok s odborníkmi v danej oblasti.
 • Triedni učitelia minimálne raz polročne alebo aktuálne podľa potreby budú na triednických hodinách diskutovať o závislostiach najrôznejšieho druhu (drogy, patologické využívanie voľného času, príslušnosť k spoločensky nežiaducim hnutiam
  a pod.).
 • Sporadicky monitorovať správanie žiakov na mládežníckych verejných akciách.
 • Rozšíriť spoluprácu školy s rodičmi a školskou samosprávou o aktivity v danej oblasti, iniciovať zapájanie rodičov do aktivít školy ‒ školské výlety, školské akcie a súťaže.
 • Spolupracovať s okolitými školami na vytváraní preventívnych stratégií a posilňovaní opatrení na znižovanie dopytu po drogách v rámci regiónu.

 

Článok 5
Práva a povinnosti zákonného zástupcu

5.1       Práva zákonného zástupcu

Zákonný zástupca žiaka má právo najmä:

 • žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania,
 • oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom školy, školským poriadkom,
 • byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
 • na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
 • zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
 • vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,
 • byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
 • zúčastniť sa dňa otvorených dverí.
   

5.2       Povinnosti zákonného zástupcu

Zákonný zástupca žiaka je povinný najmä:

 • dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, s náležitými učebnými pomôckami,
 • oznámiť dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní najneskôr nasledujúci deň po absencii,
 • doložiť doklad najneskôr do 2 dní po ukončení absencie žiaka v súlade so školským poriadkom školy:
  • ospravedlnenie žiaka zákonným zástupcom písomne alebo elektronicky (cez edupage) v prípade chýbania do 5 vyučovacích dní (zo zdravotných dôvodov),
  • doloženie ospravedlnenia od lekára v prípade chýbania žiaka viac ako 5 dní zo zdravotných dôvodov,

Zákonný zástupca môže ospravedlniť dieťa zo zdravotných dôvodov najviac 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní - v prípade opakujúcej sa absencie (10 a viac dní v mesiaci) škola môže kontaktovať pediatra, príp. príslušné úrady z dôvodu prešetrenia plnenia povinnej školskej dochádzky.

 • vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu výchovy a vzdelávania v škole a na plnenie školských povinností,
 • dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom školy,
 • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
 • informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
 • nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil,
 • zúčastňovať sa na triednych aktívoch združenia rodičov školy a dostaviť sa do školy na predvolanie triedneho učiteľa alebo vedenia školy.
   

Článok 6
Pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami
a ďalšími zamestnancami školy

6.1 Pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami
a ďalšími zamestnancami školy

 • Žiak sa ku všetkým zamestnancom školy správa slušne a zdvorilo.
 • Žiak rešpektuje pokyny všetkých zamestnancov školy.
 • Zamestnanci školy rešpektujú dôstojnosť žiaka.
 • Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského poriadku musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého.
 • Žiak nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv postihovaný za to, že podá na iného žiaka, pedagogického zamestnanca či zamestnanca školy sťažnosť.
 • Výkonom práv začleneného žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nemôžu byť obmedzené práva ostatných žiakov, ktorí sú účastníkmi výchovy a vzdelávania (§ 29 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z. z.).
 • Každý zamestnanec školy sleduje správanie žiakov s cieľom nepripustiť, prípadne odhaliť sociálnopatologické javy v správaní žiakov, napr. šikanovanie žiakov, prechovávanie drog, poškodzovanie školského majetku a pod.
 • Pri akomkoľvek podozrení na šikanovanie a iné sociálnopatologické javy upozorní prevádzkový zamestnanec ktoréhokoľvek pedagogického pracovníka, ktorý je ďalej povinný postúpiť vec triednemu učiteľovi, výchovnému poradcovi a vedeniu školy.
   

6.2       Pedagogický zamestnanec je povinný

 • Chrániť a rešpektovať práva žiaka a jeho zákonného zástupcu.
 • Zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave žiakov a výsledky psychologických vyšetrení, s ktorými prišiel do styku.
 • Rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka s ohľadom na ich osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie.
 • Usmerňovať a objektívne hodnotiť prácu žiaka.
 • Aktívne sa podieľať na kontakte so zákonným zástupcom žiaka.
 • Vykonávať pedagogickú alebo odbornú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami, hodnotami a cieľmi školského vzdelávacieho programu.
 • Viesť žiakov k dodržiavaniu hygienických zásad a zásad bezpečnej práce.
 • Poskytovať žiakovi a zákonnému zástupcovi poradenstvo alebo odbornú pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním, pravidelne informovať žiaka alebo jeho zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch výchovy a vzdelávania, ktoré sa ho týkajú, v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.
 • Viesť žiakov školy k uvedomelému dodržiavaniu pravidiel správania a k ochrane zariadenia a ostatného vlastníctva pred jeho poškodením, stratou, zničením a zneužitím.
   

6.3       Spolupráca školy a rodiny

 • Škola priebežne informuje zákonných zástupcov o prospechu a správaní žiaka.
 • Učiteľ oznamuje zákonným zástupcom nielen nepriaznivé správy o ich deťoch, ale aj kladné hodnotenia a pochvaly.
 • Na informovanie zákonných zástupcov slúži elektronická žiacka knižka. Do elektronickej žiackej knižky sa okrem hodnotenia žiaka vpisujú aj dôležité oznamy pre zákonných zástupcov. Na tento účel slúžia aj konzultačné hodiny.
 • Konzultačné hodiny učiteľov sa môžu realizovať osobne, telefonicky či elektronicky vo vopred dohodnutom čase - po predchádzajúcej  dohode pedagogického zamestnanca so zákonným zástupcom.
 • Kontakt zákonného zástupcu žiaka s vedením školy alebo s učiteľmi je možný iba po skončení vyučovania alebo vo vopred dohodnutom čase. Vo výnimočných prípadoch cez prestávky alebo na pozvanie učiteľom v určený čas.
   

Článok 7
Podmienky nakladania s majetkom školy a jeho ochrana

7.1       Podmienky nakladania s majetkom školy a jeho ochrana

 • Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a čistote svoje miesto, triedu a ostatné školské priestory, chrániť majetok pred poškodením.
 • Ak úmyselne alebo z nedbalosti poškodí školský majetok, zákonní zástupcovia sú povinní škodu v plnej miere nahradiť.
 • Každý žiak je povinný mať učebnice a zošity riadne zabalené. Ak učebnicu stratí, musí ju zaplatiť.
 • Ak žiak prechádza z jednej školy na druhú, učebnice odovzdá škole, z ktorej odchádza.

 

Článok 8

Osobitné bezpečnostné opatrenia

8.1       Osobitné opatrenia v učebni techniky

 • do učebne techniky smie žiak vstupovať iba v sprievode vyučujúceho,
 • žiak je povinný prísť na vyučovanie v primeranom pracovnom úbore,
 • každý žiak má určené svoje pracovné miesto, ktoré bez dovolenia vyučujúceho nemôže meniť,
 • do skladu a kabinetu vstupuje žiak iba so súhlasom učiteľa,
 • každý žiak je zodpovedný za nástroje a náradie, ktorými je vybavené jeho pracovisko,
 • vyučujúci TECH je povinný preukázateľne oboznámiť žiakov so základnými požiadavkami na bezpečnosť práce s ručnými nástrojmi (kladivá, sekáče, maticové kľúče, skrutkovače, kliešte, pilníky, ručné píly...),
 • na začiatku vyučovacej hodiny je žiak povinný skontrolovať si svoje pracovisko, nástroje  a náradie, zistené nedostatky ihneď hlási vyučujúcemu,
 • je zakázané pracovať s poškodeným náradím,
 • na svojom pracovisku udržuje žiak čistotu a poriadok,
 • počas vyučovania každý žiak sleduje výklad vyučujúceho, riadi sa jeho pokynmi  a nariadeniami,
 • pri praktickej - manuálnej činnosti každý žiak intenzívne pracuje, neruší ostatných spolužiakov a usiluje sa čo najhospodárnejšie využívať svoj pracovný čas,
 • žiaci vykonávajú len takú prácu, ktorá im bola pridelená a využívajú len tie nástroje, ktoré im boli určené,
 • pri každej práci dodržujú bezpečnostné predpisy,
 • rešpektujú bezpečnostné pokyny vyučujúceho pri práci s jednotlivými nástrojmi a materiálom:
  -   ostrie nástrojov pri práci musí smerovať vždy od tela a tváre tak, aby žiak nezranil seba ani spolužiaka,
  -    kde je to možné treba používať ochranné pracovné pomôcky, rukavice,
  -    pri práci s farbami, lakmi, moridlami a lepidlami pracuje žiak pri otvorenom okne  a po práci je povinný si dôkladne umyť ruky,
 • pridelený materiál je žiak povinný využívať hospodárne, neplytvať ním,
 • každý žiak má zakázané manipulovať s elektrickým prúdom a strojovým zariadením,
 • špeciálne nástroje a náradie vydáva po predchádzajúcom upozornení na bezpečnosť práce s ním vyučujúci,
 • úmyselné a svojvoľné poškodenie zariadenia, nástrojov a náradia je povinný nahradiť ten, kto škodu zapríčinil,
 • každý žiak je povinný nahlásiť každý úraz a drobné poranenie vyučujúcemu, ktorý je povinný poskytnúť poranenému ošetrenie - prvú pomoc a zariadiť ďalšie opatrenia,
 • na konci vyučovacej hodiny je žiak povinný očistiť, skontrolovať a uložiť náradie - ďalej je povinný očistiť svoje pracovisko,
 • určená služba je povinná urobiť poriadok v odbornej učebni,
 • po skončení hodiny vyučujúci prekontroluje pracovisko, žiaci opúšťajú učebňu na jeho pokyn a samostatne sa presunú do tried na ďalšie vyučovanie, resp. do šatní.

8.2       Osobitné opatrenia pri práci na školskom pozemku

 • žiaci vstupujú na školský pozemok v prítomnosti vyučujúceho a dodržujú jeho pokyny   o bezpečnosti pri práci,
 • žiaci sú povinní mať na vyučovacej hodine oblečené vhodné pracovné oblečenie, obutú pevnú obuv,
 • pri práci s ostrejšími predmetmi používajú  rukavice,
 • pracovné nástroje sú povinní nosiť ostrou hranou nadol,
 • na školskom pozemku počas práce nejedia a nepijú nápoje,
 • pri práci sú povinní dbať na bezpečnosť vlastnú i bezpečnosť spolužiakov,
 • v prípade poranenia sú túto skutočnosť povinní ihneď ohlásiť vyučujúcemu,
 • po práci si umývajú ruky,
 • hlavný uzáver vody na školskom pozemku kontroluje vyučujúci,
 • za stav náradia zodpovedá vyučujúci,
 • sklad náradia uzatvára vyučujúci a skontroluje stav náradia, ktoré musí byť očistené a bezpečne uložené,
 • žiaci zo školského pozemku zásadne odchádzajú pod vedením vyučujúceho.

8.3       Osobitné bezpečnostné opatrenia v učebni školská kuchynka

 • elektrické spotrebiče (sporák, žehličku, šijací stroj, vysávač, mixér) zapína a vypína vyučujúci,
 • znečistenú dlážku je žiak povinný okamžite po znečistení utrieť, dôkladne vysušiť,
 • ostrými predmetmi (nôž, vidlička, nožnice, ihly..) sú žiaci povinní zaobchádzať s maximálnou opatrnosťou,
 • horúce hrnce a panvice je povolené brať do rúk len s ochranou (chňapky),
 • poškodené nádoby sa musia vyradiť z prevádzky,
 • náradie používané v kuchynke musí byť ostré, s pevnými, nepoškodenými rukoväťami, musí sa ukladať na bezpečné miesto,
 • je zakázané pracovať s nožmi proti sebe,
 • na čistenie nádob sa nesmú používať pomôcky s kovovými drôtikmi,
 • rezné predmety sa musia umývať samostatne a jednotlivo,
 • ak sa sklené nádoby pri umývaní rozbijú, umývací kúpeľ sa musí ihneď vypustiť a črepina odstrániť,
 • žiaci musia byť preukázateľne oboznámení s návodom výrobcu na obsluhu a údržbu elektrických kuchynských strojov,
 • pri sporáku  sú najviac traja žiaci,
 • pri odchode z učebne je vyučujúca povinná prekontrolovať, či sú spotrebiče vypnuté.

8.4       Osobitné opatrenia v učebni chémie

 • povinnosťou učiteľa je upozorniť žiakov na bezpečnostné opatrenia a každý žiak je povinný obsah tohto laboratórneho poriadku poznať a dodržiavať ho,
 • každý žiak je povinný :
  -    v učebni dodržiavať čistotu a poriadok,
  -    zamestnávať sa pridelenou úlohou,
  -    používať pracovný odev na laboratórne práce (plášť) a iné osobné ochranné prostriedky.
 • svojvoľná a nezodpovedná manipulácia s vodou a elektrickým prúdom je zakázaná,
 • robiť pokusy, ktoré nie sú predpísané, je prísne zakázané,
 • pri práci v učebni dbá každý žiak nielen na svoju bezpečnosť, ale aj na bezpečnosť svojich spolužiakov,
 • odpadové kyseliny je nutné najskôr zriediť tak, že ich opatrne lejeme do väčšieho objemu vody a len potom ich vylievame do výlevky,
 • horúce roztoky sa najprv schladia alebo sa zriedia studenou vodou,
 • v prípade požiaru sa na hasenie zásadne používa piesok alebo hasiaci prístroj,
 • každý úraz, najmä poranenie očí, treba hlásiť vyučujúcemu,
 • pri strieknutí žieraviny do oka, treba na vymytie použiť prúd čistej vody a postihnutého ihneď odviezť k lekárovi,
 • po ukončení práce treba uzavrieť vodu a vypnúť elektrický prúd,
 • pred ukončením laboratórneho cvičenia žiaci sú povinní nahlásiť vyučujúcemu zistené závady,
 • vstup do učebne chémie, kabinetu chémie majú žiaci len v sprievode vyučujúceho.

8.5       Osobitné opatrenia na hodinách telesnej a športovej výchovy

 • žiaci sú povinní dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné a poriadkové predpisy, o ktorých boli informovaní na úvodnej hodine telesnej výchovy,
 • úraz, ktorý sa stal žiakovi počas hodiny, je žiak povinný nahlásiť učiteľovi, ktorý úraz ošetrí a zabezpečí ďalšie opatrenia,
 • žiaci prichádzajú do priestorov prechodovej chodby na konci prestávky,
 • príchod žiakov do telocvične a odchod z telocvične je výlučne v sprievode učiteľa,
 • žiaci sú povinní cvičiť v dohodnutom cvičebnom úbore,
 • ak si žiak bezdôvodne nedonesie cvičebný úbor, vyučujúci mu do elektronickej triednej knihy zapíše poznámku: „ Žiak si nedoniesol cvičebný úbor na hodinu TŠV“,
 • hodinky, šperky, peniaze alebo cenné predmety žiaci odkladajú pred hodinou TŠV,  na TŠV nepatria,
 • je prísny zákaz v telovýchovných priestoroch jesť, piť, fajčiť, požívať alkohol alebo iné omamné látky alebo žuť  žuvačku!!!,
 • ak je žiak necvičiaci zo zdravotných dôvodov, predloží učiteľovi o tom potvrdenie pred začiatkom hodiny od rodiča max 3-krát za polrok,
 • ak je žiak necvičiaci a je prítomný na vyučovaní, učiteľ mu určí zamestnanie - pomocné merania, zapisovania výkonov, príprava náčinia a iné pomocné činnosti,
 • žiak vykonáva len takú športovú činnosť, ktorú mu určí učiteľ, dbá, aby  dodržiaval pokyny na bezpečné prevádzanie činností,
 • pri kolektívnych športoch má obzvlášť na zreteli bezpečnosť všetkých účastníkov,
 • pri cvičení používa len také športové náradie, náčinie, ktoré  určí učiteľ,
 • bez vedomia a priameho pokynu učiteľa sa nesmie zdržiavať v náraďovni,
 • po skončení cvičenia žiaci spoločne uložia športové náradie,
 • opustiť cvičebný priestor je možné len so súhlasom vyučujúceho,
 • z telocvične žiaci odchádzajú spoločne do šatní, po prezlečení čakajú na ďalšie pokyny vyučujúceho, nepoškodzujú pritom akékoľvek zariadenie šatní,
 • v priestoroch šatní a spŕch sú žiaci povinní pohybovať sa krokom, aby nedošlo k pošmyknutiu a následnému zraneniu,
 • v priestoroch telocvične je zakázané manipulovať s otvoreným ohňom,
 • žiaci odchádzajú z priestorov šatní spoločne na pokyn vyučujúceho,
 • ak je žiak na základe rozhodnutia riaditeľa školy oslobodený z vyučovania predmetu, je počas vyučovania prítomný na hodinách telesnej výchovy; ak je vyučovací predmet zaradený ako prvá alebo posledná vyučovacia hodina dňa, môže byť žiak so súhlasom zákonného zástupcu uvoľnený z výchovy a vzdelávania.

8.6       Osobitné opatrenia v učebni informatiky

Okrem povinností uvedených vo školskom poriadku, sú žiaci informatiky (počítačová miestnosť) ďalej povinní dodržiavať nasledovné nariadenia:

 • prísť na vyučovanie v primeranom oblečení, ktoré by neprekážalo vo vyučovaní,
 • do učebne smie žiak vstupovať iba v prezuvkách a v sprievode vyučujúceho,
 • v učebni je zakázané jesť a piť,
 • vyučujúci určí každému žiakovi jeho pracovné miesto – počítač,
 • žiak sa na svoje miesto dostaví bez utekania, miesto si nesmie svojvoľne vymieňať,
 • v prípade, že je na jedno miesto viac žiakov, je žiak povinný sa časovo podeliť so svojimi spolužiakmi,
 • každý žiak je zodpovedný za jemu pridelený počítač a spôsobenú úmyselnú škodu na zariadení pridelenej výpočtovej techniky je povinný uhradiť zákonný zástupca žiaka,
 • žiaci nevyrušujú pri práci svojich spolužiakov neprimeraným hlukom a zbytočným pohybom po učebni,
 • žiaci sa pohybujú po učebni opatrne, dávajú pozor na elektrické rozvody, elektrické zásuvky a nezasahujú do elektrického obvodu počítača,
 • je zakázané pracovať s poškodeným počítačom,
 • žiaci sú povinní nahlásiť každú poruchu počítača alebo príslušenstva,
 • žiaci bez vedomia vyučujúceho nezasahujú do systému počítača ani do jeho mechaniky,
 • je zakázané bez súhlasu vyučujúceho používať súkromné nosiče na prehrávanie alebo nahrávanie súborov,
 • po skončení vyučovacej hodiny žiaci v učebni dôkladne vyčistia priestor okolo počítačov, uložia stoličky, pričom venujú pozornosť elektrickým káblom.
   

Článok 9
Opatrenia pri infekčných ochoreniach

Pedikulóza

9.1       Povinnosti školského zariadenia

 • v prípade výskytu vší aspoň u 1 žiaka zabezpečiť informovanosť všetkých rodičov detí príslušnej triedy alebo inej skupiny, v ktorej sa žiak zdržiaval,
 • pri akomkoľvek podozrení učiteľa na možný výskyt vší u dieťaťa, oznámiť túto skutočnosť vedeniu školy a rodičovi,
 • informovať rodičov, že sa budú v detských kolektívoch vykonávať preventívne opatrenia priebežným sledovaním charakteristických prejavov možného výskytu vší a v rámci ranného filtra prezerať deťom vhodným spôsobom vlasovú časť hlavy,
 • opatrenia v školskom kolektíve i v rodinách prebiehajú súčasne,
  - ak sa do 21 dní od výskytu vši v kolektívne neobjavia, ohnisko možno považovať za skončené.

   

9.2       Odporúčanie pre rodičov pri výskyte vší - dodržiavanie hygienických zásad v rodine,
dodržiavanie osobnej hygieny vrátane

 • výmena osobnej a posteľnej bielizne,
 • pranie bielizne pri vysokých teplotách,
 • pranie a dezinfekcia čiapok, šatiek, šálov, hrebeňov,
 • pravidelné prehliadky vlasov detí,
 • poslať dieťa do detského kolektívu bez vší a hníd,
 • informovať detské kolektívne zariadenie o výskyte vší u svojho dieťaťa za účelom zabezpečenia opatrení aj v kolektívnom zariadení

Všami napadnuté dieťa prekonáva prenosné ochorenie a dieťa s prenosným ochorením sa musí liečiť a nesmie navštevovať kolektívne zariadenie !!!
 

Článok 10
Iné

10.1     Triedna samospráva žiakov

 • Žiacky kolektív triedy si so súhlasom triedneho učiteľa volí triednu žiacku samosprávu na čele s predsedom a ďalšími členmi podľa odporúčania triedneho učiteľa.
 • Predseda zastupuje triedu v školskom parlamente, dbá o poriadok, správanie spolužiakov a o inventár triedy. Predkladá požiadavky triednemu učiteľovi
  a ostatným vyučujúcim.
 • Povinnosti ďalších členov určuje triedny učiteľ.
 • Triedna žiacka samospráva je pomocný orgán triedneho učiteľa.

 

10.2     Povinnosti týždenníkov

Týždenníkov na nasledujúci týždeň určuje triedny učiteľ vždy v piatok. Sú dvaja a ich mená triedny učiteľ zapíše do poznámky v elektronickej triednej knihe.

Povinnosti týždenníkov sú najmä:

 • pred vyučovaním skontrolovať poriadok v triede,
 • pred vyučovaním a počas prestávok zotrieť tabuľu, pripraviť kriedy a učebné pomôcky na vyučovanie podľa pokynov vyučujúcich,
 • ak sa vyučujúci v priebehu 5 minút nedostaví na vyučovanie, oznámiť to zástupcovi riaditeľa školy,
 • na každej hodine hlásiť vyučujúcemu chýbajúcich žiakov,
 • po skončení vyučovania v triede uložiť pomôcky, zotrieť tabuľu a uložiť kriedu, zatvoriť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlo a skontrolovať zatvorenie okien,
 • dbať o estetické prostredie triedy, vrátane starostlivosti o kvety a triedenia odpadu.
   

Článok 11
Záverečné ustanovenie

 1. Zmeny a doplnky školského poriadku vydáva riaditeľ školy po prerokovaní s orgánmi školskej samosprávy a v pedagogickej rade.
 2. Školský poriadok sa zverejnení v zborovni, v miestnosti zástupcu riaditeľa školy, v riaditeľni a na webovom sídle školy. Na tabuli oznamov pred vchodom do budovy školy sa zverejní obsah školského poriadku s odkazom, kde je možné prečítať si jeho plné znenie.
 3. Riaditeľ školy s poriadkom oboznámi zamestnancov školy a triedni učitelia s ním preukázateľným spôsobom oboznámia žiakov. Triedni učitelia o vydaní a obsahu školského poriadku informujú zákonných zástupcov žiakov.
 4. Školský poriadok nadobúda účinnosť dňom 5. 9. 2022. Týmto dňom sa ruší školský poriadok z 5. 9. 2016.

 

Vo Veľkých Levároch 5. 9. 2022                                                Mgr. Vladimíra Perničková, riaditeľka školy

 

Príloha č. 1

Starostlivosť o zovňajšok žiaka a úprava vzhľadu žiaka

Žiak musí byť v škole a na všetkých školských i mimoškolských podujatiach vhodne, čisto oblečený a upravený (viď. §20 ods.1 Vyhlášky MŠ SR č.320/2008 o základnej škole v aktuálnom znení 437/2020, platnej od 18. decembra 2020).

 • Pred vyučovaním sa žiak prezúva a necháva si obuv a vrchný odev v šatni.
 • Na vyučovanie prichádza žiak vhodne (adekvátne), čisto a bez výstredností oblečený a upravený.
 • Odporúčaná a na škole vyžadovaná norma vhodného obliekania z etického a zdravotného hľadiska je stanovená tak, že oblečenie nesmie byť priehľadné/priesvitné musí zakrývať celý trup (brucho nesmie byť odhalené), bez veľkých výstrihov na hrudi či chrbte (odhaľujúcich spodné prádlo). Dĺžka minisukní a krátkych nohavíc je ohraničená dosahom rúk.
 • Žiakovi sa neodporúča nosiť dennodenne tepláky zo zdravotných a estetických dôvodov.
 • V budove školy žiaci na hlavách nemajú čiapky ani iné pokrývky hlavy a nenosia na tvári slnečné okuliare.
 • Výstrednosti sú zakázané. Za výstrednosť sa považuje piercing na viditeľnom mieste, farebné vlasy, účesy vo forme chocholov, vystrihaných, či vyholených pásov. Rovnako sa za výstrednosť považuje výrazné líčenie a lakovanie nechtov. Úprava tváre líčením pre žiakov ZŠ zo zdravotného hľadiska nie je vhodná. Miera tolerancie je stanovená na aplikáciu jemného, málo výrazného make-upu, ktorý sa používa na úpravu aknóznej pleti, bezfarebný, málo výrazný lesk na pery, či bezfarebný alebo telový lak na nechty.
 • Zakazuje sa do školy nosiť na oblečení alebo školských potrebách označenia potláčajúce a odsudzujúce isté skupiny ľudí, výrazy provokujúce násilie a nenávisť, sexuálne narážky, symboly propagujúce fašizmus, rasizmus, drogy, či už v nápisoch alebo obrázkoch.
 • Žiak dbá na dodržiavanie osobnej hygieny, čistotu nechtov a vlasov. Dĺžka vlasov nesmie obmedzovať funkciu zmyslových orgánov (hlavne očí).
 • Trvalé tetovanie je neodporúčané. Je zakázané maľovať si po tele.
 • Na pracovné vyučovanie, technickú výchovu a výtvarnú výchovu má žiak vhodný pracovný odev podľa pokynov vyučujúceho.
 • Na hodinách telesnej výchovy používa cvičebný úbor podľa pokynov vyučujúceho; nie je dovolené cvičiť v oblečení, ktoré má žiak na sebe počas vyučovania.
 • V prípade, že žiak poruší niektoré z ustanovení, škola postupuje nasledovné:
 • pri prvom porušení, bude so žiakom vykonaný pohovor,
 • pri druhom porušení, budú kontaktovaní rodičia,
 • pri treťom porušení, nebude pripustený na vyučovanie a rodič bude upovedomený o tom, že si ho má prísť prevziať. Pri opakovanom porušovaní školského poriadku, bude žiakovi udelené výchovné opatrenie.
   

Príloha č. 2

Používanie mobilných telefónov a iných elektronických zariadení žiakmi v škole

Mobilné telefóny, ipody, smartfóny a iné multimediálne zariadenia má žiak prísne zakázané nosiť a používať ich v škole bez dovolenia riaditeľa školy! V prípade, že žiak bude mať takéto zariadenia v škole, budú mu bezodkladne odobraté a ich vrátenie sa riadi týmito pravidlami:

 • 1. porušenie – odobratie mobilného telefónu, ipodu, smartfónu alebo iného multimediálneho zariadenia triednym učiteľom (vrátenie po skončení vyučovania) + poznámka do elektronickej žiackej knižky.
 • 2. porušenie – odobratie mobilného telefónu, ipodu, smartfónu,  alebo iného multimediálneho zariadenia a odovzdanie riaditeľovi školy (bude vyzvaný rodič, aby sa dostavil na prevzatie príslušného odobratého zariadenia) + udelenie napomenutia  triednym učiteľom.
 • 3. porušenie – odobratie mobilného telefónu, ipodu, smartfónu alebo iného multimediálneho zariadenia a odovzdanie riaditeľovi školy (bude vyzvaný rodič, aby sa dostavil na prevzatie príslušného odobratého zariadenia) + udelenie pokarhania triednym učiteľom.
 • 4. porušenie – odobratie mobilného telefónu, ipodu, smartfónu alebo iného multimediálneho zariadenia a odovzdanie riaditeľovi školy (bude vyzvaný rodič, aby sa dostavil na prevzatie príslušného odobratého zariadenia) + udelenie pokarhania riaditeľom školy.
 • 5. porušenie – odobratie mobilného telefónu, ipodu, smartfónu alebo iného multimediálneho zariadenia a odovzdanie riaditeľovi školy (bude vyzvaný rodič, aby sa dostavil na prevzatie príslušného odobratého zariadenia) + udelenie zníženej známky zo správania.

 

Školský poriadok 

Školský poriadok - dodatok1

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Melíškova 650, 908 73 Veľké Leváre
 • Riaditeľ +421 34 7794110, 0911 979375

  Sekretariát +421 34 7751608

  Zástupca riaditeľa pre ZŠ 0911 979380, zastupca.zs@levare.sk

  Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 0910451150, zastupca.ms@levare.sk

  Materská škola 0910 451150

  Školská jedáleň 0911 966617

Fotogaléria